בהק' מנין המצות קום עשה עא למד בנך תורה ומצות: 61.
        הל' מילה בתחלתו הלימודים דמילה דוחה שבת. וביום ואפי' בשבת: 53.
            פריעת מילה: 54.