ספ"ז    היו יכולים להדליק בשמן טמא כי טומאה דחוי' בצבור: 174.