קונט' נר מצוה
            באות צה: בדברי הרמב"ן דחשיב מצוה לשאול באו"ת גם במלחמת מצוה: 173.