סקס"ה    ולמה אהב הקב"ה את האבות מפני שכל היום כו' חפצי שמים כו': 101.