מזמור קכ    האבות ראו זה את זה ט"ו שנים כו': 101.
ריב"ש, שו"ת
        סצ"ו    שבועות לפעמים בחמישי לפעמים בשישי כו': 279.
        סקל"א    בפדה"ב עיקר המצוה על הקטן ומכיון שא"א הוטל על האב: 62.