וישלח    שכם שהי' בו ניצוץ אדה"ר כו' נהרג אחר תקונו אחר שעשה ברי"מ: 154.
            לידת דינה ע"י תפילת לאה: 150.