כלל ו    באות ג' ד"ה ואמנם נלענ"ד: בענין אם יש חיוב גם קודם זמן המצוה: 66.