א, קפב    אחשורוש זה הקב"ה שאחרית וראשית שלו: 326.