תזריע
        ד"ה והלא    וביום השמיני ימול כו' ומשו"ה דחי שבת: 55.