בתחילתו    האבות ראו זה את זה וט"ו שנים למדו התורה ביחד כו': 101.