ח"א סק"ב    עניית אמן מכלל הברכה היא: 220.
        ח"א סקע"ח    השומע צריך לכוון להוציא את המברך בעניית אמן: 220.
        ח"ב סצ"ח    בדין המושך ערלתו: 47.
        ח"ב סק"ד    אם עיקר מצות מילה על הבן או על האב: 62.