מצוה ג    רשאי למס"נ גם כשאין הכוונה להעביר על הדת: 171.