ספ"מ    במארז"ל בסנהדרין עתיד הקב"ה להעמיד להם דוד אחר: 206. 210.