חלק תנאים ואמוראים
        ר' נהוראי    ר"נ אינו ר"מ כי בסוף קידושין חולק ר"נ עם ר"מ: 111.