(חוב' מז­מח, אגרות הקודש, מע' מוסר הקודש) [אישור קבלתו]: 325.