ח"ג ע' יט
        מאמר תסט    ענין המילה לצרף את ישראל כו': 58.