נח אות ו'    האבות ראו זה את זה ט"ו שנים כו': 101.