ש"א פ"ט    בפלוגתת הרמב"ם וראב"ד אם המייחס לו ית' גוף נקרא מין: 29.