בראשית
        ב, יט    בגדר קריאת האדם שמות לכל הבריות: 1. 2.
לך לך
        טו, ז­ח    גדר מתנה וירושה בא"י: 50.
וירא
        יח, כד    סדום ועמורה נענשו מדין עיר הנדחת כו': 70.
        יט, כד    [כנ"ל]: 70.
חיי שרה
        כג, יט    ע"ד קניית אברהם שדה עפרון: 85.
וישב
        ר"פ    ע"ד נזירותו של יוסף: 222.
        לט, ב    [כנ"ל]: 222.
        לט, ו    [כנ"ל]: 222.
        הפטרה    [כנ"ל]: 222.
מקץ
        מא, יד    [כנ"ל]: 180.
ויחי
        מט, ט    קיסר ופלגי קיסר הו"ע מלך ונשיא: 208. 210.
בא
        יב, מד    בגדר המושך ערלתו ובביאור המכילתא ע"פ ומלתה אותו: 47.
נצבים
        כט, כב    סדום ועמורה נענשו מדין עיר הנדחת כו': 70.