הל' תשובה
        פ"ג ה"ו    בגדר המושך בערלתו שלא נקרא ערל: 47.
הל' תרומות
        פ"ב הי"ב    בגדר המושך בערלתו שלא נקרא ערל: 47.
ברכות
        פ"א הי"א    בפירוש דברי הרמב"ם דכל העונה אמן אחר המברך ה"ז כמברך: 218.
מילה
        פ"א ה"א    אם פריעה מכלל המילה: 54.
שבועות
        פ"ה הט"ו    שיש מ"ע שהחיוב חל עליו רק בזמנו כו': 66.