ג, ב    נ"מ בין משכן למקדש דבמשכן הוי המצוה הבנין כו': 68.
        ז, א    גבי שבועה של כהן צריך דוקא אמן ולא קבלה בלשון אחר כו': 218.
        כו, ב    בגדר מילה שדוחה את השבת: 54.