ח"ג
        ספ"ח ס"ה    בבדי השולחן: בענין הוספת פסוקים בהפטרה מנביא אחר: 188.