תקכ"ז    בודאי א"א לומר ג"כ שהרחוקין מאד יתחייבו לעלות לרגל מתחילת השנה כו': 66.