או"ח ס"ו    מה שאדה"ז הקיף במוסגרים הוא משום דמספקא לי': 200.