שו"ת
        ס"כ    בשבת שיש חתן מוסיפין פסוקים בהפטרה כו': 188.
        סרס"ה    במילה בשבת אין חילוק בין האב למוהל אחר: 58.
פסקים
        סס"ב    קטן העובר עבירה בקטנותו א"צ לעשות תשובה כו': 64.
        סצ"ד    בשבת שיש חתן מוסיפין פסוקים בהפטרה כו': 188.