ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך לה

פתח דבר

לקראת יום העשירי "בעשתי עשר חודש הוא חודש שבט"1 הבעל"ט

בו ימלאו מ"ו שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח —

הננו מוציאים לאור בזה — בהמשך לספרי לקו"ש שהופיעו2 — ספר לקוטי שיחות חלק לה על ספר בראשית (הכרך הראשון של הספר התשיעי של לקו"ש).

* * *

כרך זה כולל:

א) הלקו"ש על פרשיות התורה (והמועדים) ד(זמן קריאת) ספר בראשית שנדפסו בקונטרסים בודדים מדי שבוע בשבוע, במשך שנות תש"נ — תשנ"ב3.

ב) שיחת ד' מרחשון אור ליום וערש"ק פ' נח תשל"ז (נדפסה בלקו"ש לפ' נח תשנ"ה)4.

ג) מכתבים שתוכנם שייך לפרשיות השבוע (ומועדים) הכלולים בספר. וכדאי לציין, שמדור זה לפ' חיי שרה כולל לקט מכתבים בעניני ניחום אבלים: י"ט כסלו — בלימוד פנימיות התורה והפצתה: פ' ויחי — בעניני פטירה אבילות וכו'.

וזאת למודעי: חלק גדול מהמכתבים שבכרך זה נדפסו בסדרת "אגרות­קודש" מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח, שהולכת ונדפסת כעת על סדר השנים (לע"ע יצאו לאור כ"ג כרכים5). וע"פ בקשת רבים נלקטו כאן מהמכתבים שתוכנם שייך לפרשיות השבוע (ומועדים) דספר בראשית.

ד) לתועלת המעיינים הוספנו בסוף הספר (כמו בכרך ל­לד) מפתח ענינים, פסוקים, מחז"ל וספרים.

* * *

ויה"ר שנזכה בקרוב להו"ל עוד שיחות ומאמרים של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, וזכות לימוד והדפסת תורתו הקדושה, תוסיף בחיזוק התקשרות שלנו עם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, ובחודש שבט זה תקויים בו המרומז בחודש שבט — גאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו,

[כמבואר בשיחת כ"ק אדמו"ר מה"מ6 אשר

"ענין הגאולה מרומז בשמו של החודש — "שבט" — שהוא (א) מלשון "שבטי מושלים"7, ובפרט הממשלה דמלכות בית דוד, כמ"ש8 "לא יסור שבט מיהודה (מדוד ואילך אלו ראשי גלויות שבבבל שרודין את העם בשבט) . . עד כי יבוא שילה" (מלך המשיח), עליו נאמר9 "וקם שבט (מלך רודה ומושל) מישראל", "זה מלך המשיח"10, (ב) מלשון ענף אילן11, כמ"ש12 "ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה"13, "יצא שבט מלוכה משורש ישי מזרע דוד הוא מלך המשיח14]

וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח יקום ויגאלינו ויוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה, ונלמוד תורה מפיו של משיח צדקנו15, "תורה חדשה מאתי תצא"16, ומלך ביפיו תחזינה עיניך17 בהתגלות מלכותו לעין כל, תיכף ומיד ממש, והיתה לה' המלוכה18, אמן כן יהי רצון.

ועד להפצת שיחות

ג' שבט, ה'תשנ"ו.

ברוקלין, נ.י.


ספר ראשון

חלק א — בראשית שמות ויקרא: תשכ"ב. הוצאה שני' — תשכ"ז. הוצאה שלישית — תשל"ה. הוצאה רביעית — תשל"ט. הוצאה חמישית — תשמ"ה. הוצאה ששית — תנש"א. הוצאה שביעית — תשנ"ו.

חלק ב — במדבר דברים. הוספות: שיחות בראשית­דבריםמכתבים בראשית­דבריםמפתחות לכרכים א­ב: תשכ"ב. הוצאה שני' — תשכ"ז. הוצאה שלישית — תשל"ה. הוצאה רביעית — תשל"ט. הוצאה חמישית — תשמ"ה. הוצאה ששית — תשנ"ב.

ספר שני

חלק ג — בראשית שמות ויקרא: תשכ"ד. הוצאה שני' — תשכ"ח. הוצאה שלישית — תשל"ה. הוצאה רביעית — תשל"ט. הוצאה חמישית — תשמ"ה. הוצאה ששית — תשנ"ב.

חלק ד — במדבר דבריםפרקי אבות. הוספות: מכתבים ושיחות— בראשית­דבריםמפתחות לכרכים ג­ד: תשכ"ד. הוצאה שני' — תשכ"ח. הוצאה שלישית — תשל"ה. הוצאה רביעית — תשל"ט. הוצאה חמישית — תשמ"ה. הוצאה שישית — תשנ"ג.

ספר שלישי

חלק ה' — בראשית. הוספות: מדור שיחות (תשכ"ה)מכתבים ושיחות: י"א ניסן תשל"ב. הוצאה שני' ומתוקנת — ט"ו מנ"א תשל"ח. הוצאה שלישית ומתוקנת — כ"ה מ"ח תשמ"ט.

חלק ו' — שמות. הוספות מכתבים ושיחות: יו"ד שבט תשל"ג. הוצאה שני' ומתוקנת — ט"ו מנ"א תשל"ח. הוצאה שלישית ומתוקנת — מוצש"ק כ"ב שבט תש"נ.

חלק ז' — ויקרא. הוספות מכתבים ושיחות: עש"ק כ"ף מנ"א תשל"ג. הוצאה שני' ומתוקנת — ט"ו מנ"א תשל"ח. הוצאה שלישית ומתוקנת — י"ב תמוז תשנ"ב.

חלק ח' — במדבר. הוספות מכתבים ושיחות: עש"ק יו"ד שבט תשל"ד. הוצאה שני' ומתוקנת — ט"ו מנ"א תשל"ח. הוצאה שלישית ומתוקנת — ח"י אלול תשנ"ב.

חלק ט' — דברים. הוספות: מכתבים ושיחותמכתבים כלליים לר"ה: יו"ד כסלו תשל"ה. הוצאה שני' ומתוקנת — ט"ו מנ"א תשל"ח. הוצאה שלישית — ט'­יו"ד כסלו תשנ"ד.

ספר רביעי

חלק יו"ד — בראשית. הוספות מכתבים ושיחות: י"א ניסן תשל"ה. הוצאה שני' ומתוקנת — ו' תשרי תשמ"ב.

חלק י"א — שמות. הוספות מכתבים ושיחות: יו"ד שבט תשל"ו. הוצאה שני' ומתוקנת — י"ג ניסן תשמ"ג.

חלק י"ב — ויקרא. הוספות מכתבים ושיחות: יו"ד שבט תשל"ז. הוצאה שני' ומתוקנת — עשק"מ אדר ראשון, תשד"מ.

חלק י"ג — במדבר. הוספות מכתבים ושיחות: פורים קטן תשל"ח. הוצאה שני' ומתוקנת — י"ג ניסן תשמ"ה.

חלק י"ד — דברים. הוספות: מכתבים ושיחותמכתבים כלליים לר"ה: ימי הסליחות תשל"ח. הוצאה שני' ומתוקנת — ג' סליחות תשמ"ו.

ספר חמישי

חלק ט"ו — בראשית. הוספות מכתבים ושיחות: מוצש"ק ר"ח שבט תש"מ. הוצאה שני' ומתוקנת — מוצש"ק ט"ו בשבט תשמ"ז.

חלק ט"ז — שמות. הוספות מכתבים ושיחות: עש"ק ח"י אלול תש"מ. הוצאה שני' ומתוקנת — ועש"ק ג' כסלו תש"נ.

חלק י"ז — ויקרא. הוספות מכתבים ושיחות: י"ג אייר תשמ"א. הוצאה שני' ומתוקנת — ט"ו אלול תש"נ.

חלק י"ח — במדבר. הוספות מכתבים ושיחות: שבת מברכים ופ' החודש תשמ"ב. הוצאה שני' ומתוקנת — ערב ש"ק פ' יתרו, כ"ב שבט תש"נ.

חלק י"ט — דברים. הוספות: מכתבים ושיחותמכתבים כלליים לר"ה: ט"ו מ"ח תשמ"ג. הוצאה שני' ומתוקנת — ט"ו בשבט, תשנ"ב.

ספר ששי

חלק כ — בראשית. הוספות: מאמרים ושיחות תשל"חמדור שיחות (תשל"ח­תשמ"ב)מכתבים ושיחות: ימי חנוכה תשמ"ג. הוצאה שני' ומתוקנת — ימי חנוכה תשמ"ט.

חלק כ"א — שמות. הוספות: מדור שיחות (תשל"ח­תשמ"א)מכתבים ושיחות: ר"ח ניסן תשמ"ג. הוצאה שני' ומתוקנת — ט"ו תמוז, תנש"א.

חלק כ"ב — ויקרא. הוספות: מדור שיחות (תשל"ט­תשמ"ג)מכתבים ושיחות: ה' מנ"א תשמ"ג. הוצאה שני' ומתוקנת — ג' טבת תשנ"ה.

חלק כ"ג — במדבר. הוספות: מדור שיחות (תשל"ט­תשמ"ג)מכתבים ושיחות: ר"ח ניסן תשד"מ. הוצאה שני' ומתוקנת — כ"ח אלול תש"נ.

חלק כ"ד — דברים. הוספות: מדור שיחות (תשל"ט­תשמ"א)מכתבים ושיחותמכתבים כלליים לר"ה: ש' חזון תשמ"ה.

ספר שביעי

חלק כ"ה — בראשית. הוספות: מדור שיחות (תשמ"ג­תשמ"ז)מכתבים: ר"ח ניסן תשמ"ז.

חלק כ"ו — שמות. הוספות: מדור שיחות (תשד"מ­תשמ"ו)מכתבים: מוצש"ק ר"ח ניסן תשמ"ח.

חלק כ"ז — ויקרא. הוספות: מדור שיחות (תשד"מ­תשמ"ו)מכתבים: כ"ה אדר א' תשמ"ט.

חלק כ"ח — במדבר. הוספות: מדור שיחות (תשד"מ­תשמ"ו)מכתבים: עש"ק פ' ויקרא תש"נ.

חלק כ"ט — דברים. הוספות: מדור שיחות (תשמ"ג­תשמ"ו)מכתביםמכתבים כלליים לר"ה: מוצש"ק פ' החודש תנש"א.

ספר שמיני

חלק ל — בראשית. הוספות מכתבים ומפתחות: י"א ניסן תשנ"ב.

חלק ל"א — שמות. הוספות מכתבים ומפתחות: כ"ף מנ"א תשנ"ב.

חלק ל"ב — ויקרא. הוספות מכתבים ושיחות ומפתחות: כ"ה אדר תשנ"ג.

חלק ל"ג — במדבר. הוספות מכתבים ושיחות ומפתחות: ר"ח ניסן תשנ"ד.

חלק ל"ד — דברים. הוספות מכתביםמכתבים כלליים לר"המפתחות: ג' ניסן תשנ"ה.

ספר תשיעי

חלק ל"ה — בראשית. הוספות מכתבים ושיחות ומפתחות: ג' שבט תשנ"ו.


1) זכרי' א, ז. וראה לקמן בסוף הפתח דבר מסה"ש תשנ"ב ובהערה 6.

2) ראה רשימה מפורטת לקמן בסוף הספר.

3) וזאת למודעי, אשר השיחות שנאמרו בשנים הנ"ל ויצאו לאור בשעתם בקונטרסים בפני עצמם — לא נכללו בהוספות דספר זה, אלא נדפסו ב"ספר השיחות תש"נ" ו"ספר השיחות" תשנ"א­ותשנ"ב — כל שנה — בשני כרכים.

4) כ"ק אדמו"ר מה"מ הגי' את השיחה בשעתה, אלא שנשארו איזה ענינים (הערות 2. 72) שלא השלים (נוסף על סימנים שרשם על גליון העמודים בכמה מקומות (בסעיף ג' סוף קטע הא'. הערות 8. 19. 45. 60), שבדעתו הק' לחזור ולעיין כו'), וכמו"כ באיזה מקומות לא פתר ספיקות רושם השיחה (ס"ח קטע ב' (אם האמהות בכלל). הערות 39. 40. 94). וכפי הנראה זוהי הסיבה שלא נמסרה להו"ל אז.

השיחה נמצאה בשבועות שלאחרי ג' תמוז תשנ"ד, ונדפסה לש"פ נח תשנ"ה.

5) הכוללים המכתבים עד סוף שנת תשכ"ה.

6) ספר השיחות תשנ"ב ע' 264, וש"נ. וראה שם לפנ"ז "תכלית השלימות דלעתיד לבוא המרומזת בחודש האחד עשר, אחד שלמעלה מעשר ספירות".

7) יחזקאל יט, יא.

8) ויחי מט, יו"ד ובפרש"י.

9) בלק כד, יז ובפרש"י.

10) רמב"ם הלכות מלכים רפי"א.

11) ראה (לדוגמא) ישעי' כח, כז.

12) שם יא, א.

13) ובהמשך הכתובים (שם, ד) — "והכה ארץ בשבט פיו".

14) מצו"ד על הפסוק.

15) ראה רמב"ם הלכות תשובה פ"ט ה"ב. לקו"ת צו יז, א­ב. שער האמונה פנ"ו ואילך. ועוד.

16) ישעי' נא, ד. ויק"ר פי"ג, ג.

17) ישעי' לג, יז.

18) עובדי' בסופו.