ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך לה

דף השער

כרך לה

ספרי' — אוצר החסידים — ליובאוויטש

——————————————————————————————

קובץ

שלשלת האור

היכל שער

תשיעי שלישי

לקוטי שיחות

— ל"ה —

על פרשיות השבוע, חגים ומועדים

מכבוד קדושת

אדמו"ר מנחם מענדל

שניאורסאהן

מליובאַוויטש

ספר תשיעי — כרך ראשון

בראשית

— הוצאה חדשה ומתוקנת עם הוספות —

יוצא לאור על ידי מערכת

"אוצר החסידים"

770 איסטערן פארקוויי ברוקלין, נ.י.

שנת חמשת אלפים שבע מאות חמשים ושש לבריאה