ספריית חב"ד ליובאוויטש

93

החילוק בין כל הכוכבים והמזלות וצבא השמים בכלל כו', שאין ראוי לחלוק להם כבוד26 — אף שהם שמשים המ­שמשים לפניו ית' ונתנם במרום להנהיג את העולם — לאב ואם שנצטווינו לחלוק להם כבוד, ועד שנקראים שותפים ל­הקב"ה ("ג' שותפים באדם כו'"):

כל הכוכבים כו' לא רק שאין להם שליטה וממשלה ח"ו מצד עצמם, אלא גם זה שעל ידם מנהיג הקב"ה את העולם ומשפיע לעולם, הרי אין להם שום בחי­רה כלל להשפיע או לא להשפיע, או להשפיע כך או כך, כי הקב"ה הוא לבדו המשפיע על ידם, כגרזן ביד החוצב בו27 — ולכן אין ראוי לחלוק להם שום כבוד;

משא"כ או"א שנחשבים שותפים ל­הקב"ה בבריאת האדם, אף שבאמת גם חלקם הוא מהקב"ה שהוא המהוה ומחי' גם את האו"א (כי כמו הארץ שתוציא צמחה ע"י הכח שניתן לה מהקב"ה במ­אמר תדשא הארץ דשא28, כן הוא הזרעת האדם ואשתו ע"י מאמר פרו ורבו) — עכ"ז נקראים שותפים להקב"ה בבריאת האדם, כי הם בעלי בחירה ובידם ל­הזדווג או לא להזדווג, ולכן חייבים בכבודם.

ד. ולהעיר, הרי ענין העבודה זרה דדור אנוש (שחשבו שהכוכבים כו' יש להם בחירה אם לפעול ולהשפיע בכחו של הקב"ה) אינו רק טעות בלבד, שטעו בהבנת הדברים וכו', אלא עצם סברא זו היא בסתירה לעיקרי האמונה, וכמ"ש ה­רמב"ם בי"ג עיקרים שלו29: "יסוד החמי­שי שהוא ית' הוא הראוי לעבדו ולגדלו ולהודיעו30 גדולתו ולעשות מצוותיו וש­לא יעשו כזה למי שהוא תחתיו במציאות מן המלאכים והכוכבים והגלגלים וה­יסודות ומה שהורכב מהם לפי שכולם מוטבעים ועל פעולתם אין משפט ולא בחירה אלא לו לבדו הש"י וכן אין ראוי לעבדם כדי להיותם אמצעים לקרבם אליו אלא אליו בלבד יכוונו המחשבות ויניחו כל מה שזולתו וזהו היסוד ה­חמישי שהזהיר על עבודה זרה".

ומ"מ אין זו סתירה למ"ש הצ"צ ד­כיבוד או"א הוא לפי שהם בעלי בחירה, כי אין הפירוש בזה שלהיותם בעלי בחירה יש להם שליטה ח"ו בהנהגת העולם, ובידם להוליד או לא להוליד (וכן להטיב או להרע) שלא ברצון ה­קב"ה ח"ו, אלא הוא רק ע"ד "חמרא ל­מרי' טיבותא לשקי'"31, דאף שה"שקי'" אינו משפיע ונותן כלום משלו כ"א של "מרי'" (בעל החמרא), וגם זה גופא ש­משקה החמרא הוא בשליחותו של בעל החמרא, מ"מ, כיון שאינו מוכרח בזה ומעשהו הוא בבחירתו החפשית, לכן מגיעה לו הכרת טובה עבור זה32. וכן בעניננו, דכיון שהם בחרו להיות שלוחי השם להוליד בן זה ולגדלו ולטפחו כו', לכן מגיע להם שכר וכבוד עבור בחירה זו.

ויש לעיין בדברי הרמב"ן הנ"ל שה­


26) בהבא לקמן ראה גם אוה"ת נח (כרך ג) תרנח, א ואילך. סה"מ מלוקט ח"א ע' נד ואילך. וש"נ.

27) ע"ד ל' הכתוב — ישעי' י, טו.

28) בראשית א, יא.

29) סנהדרין פרק חלק.

30) כ"ה לפנינו. ובתרגום קאפח "ולפרסם" (ו­שם כו"כ שינויים בל' הרמב"ם).

31) ב"ק צב, ב. וראה סהמ"צ להצ"צ מצות מילה (ו, א ואילך).

32) וראה לקו"ש ח"ז ע' 14 ובהערה 22.