דברים (תש"נ)

1

א. "ה' אלקיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרוב"1, ובפרש"י מעתיק התיבות "והנכם היום ככוכבי השמים" ומפרש: "וכי ככוכבי השמים היו באותו היום והלא לא היו אלא ס' רבוא, מהו והנכם היום, הנכם משולים כיום, קיימים לעולם2 כחמה וכלבנה וככוכ­בים"3 [היינו, שפירוש "והנכם היום" הוא "כאילו4 אמר הנכם כיום"].

והנה ע"ד פי' זה בתיבת "היום" ("משולים כיום קיימים לעולם") מצינו בפרש"י לקמן עה"פ "אתם נצבים היום"5 — "הרי אתם קיימים לפניו היום6, כיום הזה שהוא קיים כו'", אלא ששם מקדים רש"י שהוא "מדרש אגדה"7, ואילו כאן סתם רש"י היינו שלרש"י זהו פשוטו של מקרא.

וטעם הדבר מבואר בדברי רש"י עצמו, שמקדים השאלה "וכי ככוכבי השמים היו באותו היום והלא לא היו אלא ס' רבוא" — אף שאין דרכו בפי­רושו לפרט את הקושי שאותו בא ליישב, אלא כותב הפירוש עצמו באופן שה­שאלה בטלה מאלי' — כי כאן מוכרח, שאי אפשר לפרש "והנכם היום" בפש­טות (שהרי באותו יום לא היו ככוכבי השמים8), ונמצא שפשוטו של מקרא זה


1) פרשתנו א, י.

2) ראה גם רש"י לך טו, י. וראה רש"י פינחס כט, יח.

3) ופירוש סיום הכתוב "לרוב" — ראה לקמן סעיף ג.

4) רא"ם כאן (ובבאר בשדה על פרש"י, ד"כ"ף דככוכבי משמש גם לתיבה שלפניו"). וראה אמרי שפר כאן: "לפי זה יהי' מלת היום חסר כ"ף ומלת כוכבי חסר וי"ו וכאלו אמר והנכם כהיום וככוכבי השמים".

5) בפי' הב' (בפרש"י שם כט, יב).

6) בדפוסים הנפוצים (וכן בדפוס א' דפרש"י) תיבת "היום" הוא ד"ה חדש. אבל לכאורה הי' יותר נ"ל שהוא המשך לדיבור הקודם (וכ"ה בדפוס שני וכמה כת"י רש"י שתח"י. ובכמה כת"י אין תיבת "היום" — "קיימים לפניו כיום הזה כו'").

7) ראה תנחומא ר"פ נצבים.

8) לכאורה צ"ע, שהרי מפורש בפ' עקב (י, כב) "בשבעים נפש גו' ועתה שמך ה"א ככוכבי השמים לרוב", וגם אז "לא היו אלא [מעט יותר מ]ס' רבוא" (כמפורש במנין דפ' פינחס), ועכצ"ל שגם הריבוי דס' רבוא אנשים מבן כ' עד בן ס' (שלא נכללו בזה רובם הגדול של האנשים, ונשים וטף), מספיק לתאר בלשון "ככוכבי השמים לרוב" (וראה גם באר יצחק על פרש"י כאן. צידה לדרך ס"פ ואתחנן. וראה בארוכה לקו"ש חי"ט ע' 17 ואילך (ובהערה 46 שם)). ובפרט שבפסוק שלאח"ז ממשיך "יוסף גו' אלף פעמים גו'", ומוכח שאין הכוונה ב"ככוכבי השמים לרוב" לריבוי אין מספר.

ויש לומר (בדוחק עכ"פ), שדיוקו של רש"י כאן הוא תיבת "היום" (דלכאורה מיותרת היא), שמשמעה, שריבוי זה ד"ככוכבי השמים לרוב" נתחדש רק אז (ביום ההוא), בעת שאמר להם "לא אוכל לבדי שאת אתכם" (מחרת יוהכ"פ בשנה השנית לצאתם ממצרים — רש"י יתרו יח, יג. וראה צידה לדרך ואתחנן שם). וזוהי כוונת רש"י "וכי ככוכבי השמים היו באותו היום והלא לא היו אלא ס' רבוא", שלא נתחדש אצלם לגבי הריבוי בעת יצי"מ (שגם אז היו ס' רבוא) [משא"כ לגבי "שבעים נפש" כבפ' עקב שם].

ועכצ"ל ד"מהו והנכם היום — הנכם משולים כיום". וראה לקמן הערה 28.