מכתבים כלליים מכ"ק אדמו"ר שליט"א

415

(חרגום חפשי מאידיש)

ב"ה, יום ב' פ' נצבים­וילך1, ח"י אלול2, ה'תשמ"ט 4.

ברוקלין, נ.י.

אל בני ובנות ישראל

בכל מקום שהם

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בעמדנו ביום-­הסגולה3 של חודש­-הסגולה4 — ח"י אלול,

יום ההולדת5 של שני המאורות הגדולים6, גדולי ישראל בדורותיהם ובדורות הבאים — הבעל-שם-טוב, מייסד תורת החסידות הכללית (בשנת נח"ת7), ואדמו"ר הזקן, מייסד תורת חסידות חב"ד, בעל התניא והשולחן-ערוך8 (בשנת קה"ת9),


1) יום ב' פ' נצבים­וילך: להעיר מהשיעור­חומש דיום זה (נצבים ל, ו): "(ומל ה' אלקיך) את לבבך ואת לבב (זרעך)" — ר"ת אלול (בעה"ט עה"פ. וראה בהנסמן במכתב ח"י אלול ה'תשמ"ו הערה ד"ה זה (לקו"ש חכ"ט ע' 527)) — ענין התשובה. ומרומז בזה גם ענין התפלה — אגה"ק ס"ד.

2) אלול: הראשי­תיבות בתיבה זו — ראה לקו"ש ח"ט ע' 297 ואילך. חכ"ד ע' 177. שם ע' 14­313. לקו"ש חכ"ט ע' 272 ואילך. וש"נ.

3) ביום­הסגולה: ראה שיחת ח"י אלול ה'תש"ג (ספר השיחות ה'תש"ג ע' 140 ואילך) שאמרו אז "גוט יו"ט". וראה בהנסמן במכתב ח"י אלול ה'תשמ"ו הערה ד"ה סגולה­טאָג (לקו"ש חכ"ט ע' 527).

4) חודש­הסגולה: שבו הוא זמן התגלות י"ג מדות הרחמים — לקו"ת פ' ראה ד"ה אני לדודי הא' ס"א (לב, א­ב). ד"ה זה הב' ס"א (לג, א). שם ד"ה ושמתי כדכד הא' ס"א (כד, ד). מאמרי אדהאמ"צ דברים ח"ב ס"ע תכב ואילך, ובהנסמן שם בהערה ד"ה הנזכר בספרי הקבלה.

5) ח"י אלול, יום ההולדת: בענין יום הולדת של צדיקים — ראה בארוכה לקו"ש ח"ה ע' 86 שוה"ג להערה 1. וש"נ. וראה ג"כ בעניננו (ח"י אלול): ספר השיחות ה'תש"ג ע' 89 ואילך. שם ע' 186. נתבאר בארוכה בלקו"ש חכ"ד ע' 178 ואילך. וראה גם שיחת אחש"פ ה'תשמ"ח ע"ד ההנהגה ביום הולדת, ובהערות שם (ספר השיחות תשמ"ח ח"ב ע' 398 ואילך).

6) יום ההולדת של שני המאורות הגדולים: ספר השיחות התש"ג ע' 141 ואילך. וראה לקו"ש חכ"ד ע' 178 ואילך, ובהנסמן שם. ולהעיר, שיום הולדת הבעש"ט הי' ביום ב' פ' נצבים­וילך (ספר השיחות שם), כבקביעות שנה זו.

7) בשנת נח"ת: ראה לקו"ד כרך א לא, א ואילך. ספר השיחות ה'תש"ג ע' 146. שם ע' 188.

8) בעל התניא והשולחן ערוך: ראה לקו"ש ח"ו ע' 36 ואילך, ובהערה 14 שם.

9) בשנת קה"ת: ראה ספר השיחות ה'תש"ג ע' 188.