אגרת התשובה א*

51

א. באגרת התשובה פ"ד מבאר אד­מו"ר הזקן, שמ"ש1 "כי חלק הוי' עמו" היינו שבנ"י הם "חלק משם הוי' ב"ה"2 — דכמו שיש ד' אותיות בשם הוי', שהם היו"ד ספירות ש"נכללות ונרמזות בשם הוי' ב"ה"3, כך יש דוגמת ד' אותיות אלו בכל נפש מישראל — ומבאר בפרטיות איך נכללות ונרמזות היו"ד ספירות בד' אותיות השם:

"היו"ד שהיא בחי' נקודה לבד מרמזת לחכמתו ית'. . ואחר שבאה [הנקודה] לבחי' התפשטות וגילוי ההשגה וההבנה לעלמין סתימין נכללת ונרמזת באות ה"א שיש לה בחי' התפשטות לרוחב המורה ומרמז על הרחבת הביאור וההבנה וגם לאורך המורה על בחי' ההמשכה וההש­פעה מלמעלה למטה לעלמין סתימין. ואח"כ כשנמשכת המשכה והשפעה זו יותר למטה לעלמין דאתגליין, וכמו ה­אדם שרוצה לגלות חכמתו לאחרים ע"י דיבורו עד"מ, נכללת ונרמזת המשכה זו באותיות ו"ה, כי הוי"ו מורה על ההמ­שכה מלמעלה למטה, וגם המשכה זו היא ע"י מדת חסדו וטובו ושאר מדותיו ה­קדושות הנכללות בדרך כלל במספר שש. . (ו)מדת מלכותו ית' נקרא בשם דבר ה'. . ונכללת ונרמזת באות ה"א אחרונה כו'" [ואח"כ מפרש דוגמתן בנפש האדם, כדלקמן].

ומבאר אאמו"ר בהערותיו לתניא4, דמ"ש אדה"ז (בביאור ההמשכה הנרמזת באות וי"ו דשם הוי') "חסדו וטובו" — "נקט ב' לשונות, חסד וטוב, הוא ההתחלה והסוף דהששה מדות, שהתחלתן חסד וסופן יסוד הנק' טוב"5. כלומר: אין ה­כוונה בתיבת "וטובו", כדמשמע בפשטות, שזהו חלק ופרט במדת החסד, אלא "טו­בו" קאי על מדת היסוד, "הסוף דהששה מדות".

ולכאורה צריך להבין: אמאי נחית אדה"ז לפרט מדת היסוד בפ"ע, ולא הס­תפק בזה שהיא נכללת ב"שאר מדותיו הקדושות"?

זה שמפרט "מדת חסדו" (ולא כתב סתם "המשכה זו היא ע"י מדותיו הקדו­שות"), יש לבאר בפשטות, שנקט המדה הראשונה6 [וע"ד שמצינו לעיל בשער היחוד והאמונה7, כשמדבר ע"ד המשכת


1) האזינו לב, ט.

2) ל' אדה"ז שם (צג, סע"ב).

3) שם צד, ריש ע"ב ואילך.

4) לקוטי לוי"צ על תניא — ריש ע' ל.

5) "כמ"ש (ישעי' ג, י) אמרו צדיק כי טוב וצדיק הוא יסוד" (לקוטי לוי"צ שם. ומסיים: "בקר דאברהם ובקר דיוסף בזוה"ק פ' בלק דר"ד ועיין בביאורי הזהר שם" (לאדמו"ר האמצעי — קט, א ואילך). — וראה לקמן הערה 30).

6) והרי אח"כ מעתיק (בפירוש) מהפסוק רק "לך הוי' הגדולה" (שכנגד חסד) והשאר מרמז ב"וכו'".

7) פ"ז (פד, סע"א).


*) ביאורים בלקוטי לוי"צ על אגה"ת. הבי­אורים על חמשה קטעים הראשונים שבלקוטי לוי"צ נדפסו בלקו"ש חי"ט (ע' 391 ואילך), ולשלימות הענין נדפסו גם להלן בההוספות (בתרגום ללה"ק). המו"ל.