מנחם אב

229

ב"ה, מוצאי ת"ב, יהפך בקרוב ממש (וכל הצומות) לששון

ולשמחה1 ולמועדים טובים2,

יום רביעי פ' פנים בפנים3 דבר הוי' עמכם,

שנת ה'תשד"מ. ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

.. ע"פ מנהג ישראל אשר תורה היא4 לקדש הלבנה דוקא6 במוצאי ט"ב5,

ומפורש הטעם בכ"מ7, כי בשו"ט היא כי ישראל והשכינה עתידין להתחדש כמותה8, וגם כי במנחת ט"ב נולד9 המשיח,

הרי הזמ"ג לחדש ההתעוררות להחלטות טובות בכל עניני תשובה10 והתומ"צ11,


1) ת"ב, יהפך. . לששון ולשמחה: ראה פס"ר פ' על נהרות בבל: אין שמחה בא אלא בתשעה באב לפי שקבעו אבל בזמן הזה ועתיד לפני הקב"ה לעשותו יו"ט כו'. וראה אוה"ת מסעי ע' א'שפד בסופו ואילך. לקו"ש חלק ח"י ע' 314­313.

2) יהפך. . (וכל הצומות). . ולמועדים טובים: ראה זכרי' ח, יט. רמב"ם סיום הל' תעניות. ובירמי' לא, יב: והפכתי אבלם לששון גו'. ובסליחות לי"ז בתמוז: הפך לנו לששון ולשמחה. וראה טושו"ע או"ח סוף הל' תעניות. הוספות ללק"א ואו"ת להה"מ (הוצאת קה"ת) סי' ח.

3) פנים בפנים: ואתחנן ה, ד (שיעור חומש היומי). וראה לקו"ת ר"פ ראה, אוה"ת ואתחנן (כרך ה' ע' ב'א ואילך).

4) מנהג ישראל. . תורה היא: ראה תוד"ה נפסל — מנחות כ, ב. מהרי"ל הובא ברמ"א יו"ד סשע"ו ס"ד. מנהגים ישנים מדורה ע' 153. וראה ירושלמי פסחים פ"ד, ה"א.

6) דוקא: לבושי שרד או"ח סתקנ"א. וראה גם בהנסמן בכף החיים או"ח סתכ"ו ס"ק כא. שם סתקנ"א ס"ק קיז.

5) לקדש. . ט"ב: באה"ט לשו"ע או"ח סתכ"ו וסתקנ"א מהאריז"ל — והוא בפרע"ח במקומו. סי' האריז"ל. שו"ע האריז"ל — א"ר שם. ועוד.

7) בכ"מ: כתהאריז"ל שם. באה"ט וא"ר שם. ועוד.

8) ישראל. . עתידין להתחדש כמותה: ברכת קידוש לבנה, מסנה' מב, א. רמב"ם הל' ברכות פ"י הט"ז.

9) במנחת ט"ב נולד: שער הכוונות במקומו. וראה תענית כט, א (הובא בשו"ע או"ח ר"ס תקנ"ח. רמ"א שם סו"ס תקנ"ז) שבט' לעת ערב הציתו אש בהיכל. ובאיכ"ר (פ"א, נא) צעקה פרתו פעם שני' כו' נולד כו'. — לכאורה כצ"ל גם בבאה"ט וא"ר שם. פרמ"ג (משב"ז) סתקנ"א. ועוד.

10) עניני תשובה:להעיר אשר ענין התעניות הוא "לפתוח דרכי התשובה" — רמב"ם הל' תעניות רפ"ה *. וראה צוואת הריב"ש סי' מג (הוצאת קה"ת).

11) תשובה והתומ"צ: השייכות ביניהם — ובסדר זה — ראה שערי אורה ע' 76. וראה סה"מ תר"ל ע' שיט. ובכ"מ.