285

ביום הרביעי בו נתלו כל המאורות18 שמש ירח וכל הכוכבים, שכל19 או"א מבני ישראל דוגמתם.

לס' "תמיד עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה" — ציווי נתינת כח20 וגם הבטחה21 בזה, שעיני ה"א תמיד בעזר וסיוע דכאו"א, ובנוגע לשלוחים — דנשיא דורינו ועל ידו דאמצעי המחבר22 שלוחי הקב"ה — למלאות כוונת ומטרת השליחות לפעול בכאו"א מבנ"י שיהיו, בלשון רבותינו — "נרות להאיר23", להאיר נר מצוה ותורה אור24, כולל ובמיוחד — הפצת מאור שבתורה, פנימיות25,

בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש27, נחלת הר28 חב"ד, ע"פ משנ"א "תמים תהי'26 עם הוי' אלקיך29" וביחד עם זה בשלימות דח(כמה) ב(ינה) ד(עת), ובאופן דנחלה וירושה שאין לה הפסק30.

ויה"ר שיקיימו שליחותם בשלימות המתאימה לפעולות הבאות לאחרי החלטות הכוללות ומוסיפות (כהציווי להעלות בקודש31) על ההחלטות הקודמות,


18) ביום הרביעי. . המאורות: בראשית א, טז ואילך.

19) שכל או"א מבנ"י דוגמתם: ראה שמו"ר פט"ו, כו. במדב"ר פ"ב, יג. פרש"י דברים א, י (נת' לעיל ע' 1 ואילך). ועוד.

20) ציווי נתינת כח: כי הרי אינו מבקש אלא לפי כחן — במדב"ר פי"ב, ג.

21) ציווי. . וגם הבטחה: דכל הציווים שבתורה הם לשון עתיד (הבטחה). וראה תו"א ס"פ תשא (פו, ג); או"ת להה"מ הוספות סי' יב (וש"נ); סה"מ תרכ"ו ע' קיב ואילך (ע' צד ואילך — בהוצאת קה"ת, תשמ"ט); תר"ל ע' קמ ואילך; שם ס"ע קמח ואילך — בנוגע ל"ואהבת". ובלקו"ת במדבר יג, ג: כי העתיד והציווי שניהם משמשין בלשון אחד.

22) דאמצעי המחבר: ראה ספר השיחות תורת שלום ע' 158. ד"ה באתי לגני ה'תשי"ב פ"ה (סה"מ מלוקט ח"א ע' מג). וראה ע"ד ממוצע המחבר ד"ה פב"פ תרנ"ט.

23) נרות להאיר: ראה או"ת להה"מ (הוצאת קה"ת) ס"פ עקב. וראה לקו"ש ח"ב ע' 484 ואילך. ועוד.

24) נר. . אור: משלי ו, כג. וראה ל"ת להאריז"ל עה"פ. אוה"ת נ"ך עה"פ (ס"ע תקסח ואילך). וש"נ.

25) מאור שבתורה, פנימיות: ראה קרבן העדה לירושלמי חגיגה פ"א ה"ז. יפה ענף לפתיחתא דאיכ"ר ב. אוה"ת תצוה ע' א'רנח. סה"מ תרמ"ז ע' פז­פח. המשך תער"ב ח"ג ע' א'שכב. סה"מ עטר"ת ע' רנ. תרפ"ט ע' 176.

27) ליובאוויטש: ראה מכתב ט"ו במנ"א תשמ"ו להמשתתפים בכינוס השלוחים השביעי בארה"ק תובב"א (לקו"ש חכ"ט ע' 430).

28) הר: צומח שבארץ עצמה (ראה עטרת ראש שער ר"ה פכ"ד. מאמרי אדמו"ר האמצעי: דברים ח"ב ע' תרסד ואילך; דרושי חתונה ח"א ע' רי. שם ע' דש. שיחת ש"פ בהו"ב תשמ"ז סעיף ו — י"ל בקונטרס בפ"ע קה"ת, תשמ"ז).

26) תומכי תמימים. . תמים תהי': ראה שיחת כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע שמח"ת תרנ"ט בשעת הקפות — בקשר לקריאת שם הישיבה "תומכי תמימים" — נעתקה במכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר (אגרות­קודש ח"י ע' ד. שם ע' שסח).

29) תמים. . אלקיך: שופטים יח, יג. וראה לקו"ת נצבים מה, ג.

30) ירושה. . הפסק: ב"ב קכט, ב. קלג, א. וראה אוה"ת בראשית יא, א. פ' ראה ע' תשסא ואילך. תבוא ע' ב'סא. סה"מ עטר"ת ע' רסה.

31) להעלות בקודש: ברכות כח, א. וש"נ. זח"ג קסב, ריש ע"ב. וראה לקו"ש חי"ג ע' 250 הערה ד"ה זה.