289

ובתור שלוחים של אחד, כ"ק מו"ח אדמו"ר, נשיא דורינו, שהנשיא הוא הכל21

הי"ב22 — המזכיר ומעורר וממשיך השפעת כל אחד עשר כינוסים שקדמוהו והי' בהם גם הכנה, הכנה רבתי לכינוס זה.

ביום הראשון — הנקרא בתורה אור24, ובתורה עצמה ב"פתח דבריך יאיר25", יום אחד, שלא הי' בעולם אלא אחד23, ונמשך בכל הימים שלאחרי זה ע"י אשר "אתה הראת לדעת כי הוי' הוא האלקים אין עוד מלבדו26",

לס' "כי תעשה הטוב והישר" — ציווי נתינת כח27 וגם הבטחה28 בזה, למלאות כוונת ומטרת השליחות, לפעול בכאו"א מבנ"י, שיהיו, בלשון רבותינו "נרות להאיר29", להאיר נר מצוה ותורה אור30, כולל ובמיוחד — הפצת מאור שבתורה, פנימיות התורה31,

בישיבת תומכי תמימים — ע"פ מה שנאמר "תמים תהי'32 עם הוי' אלקיך33".

ליובאַוויטש — ע"ש ענין האהבה ("ליובאַ" — בשפת המדינה ההיא34), היינו שהעבודה דהפצת התורה והיהדות חדורה באהבת ישראל ואחדות ישראל,


21) שהנשיא הוא הכל: פרש"י עה"פ חוקת כא, כא (מתנחומא חוקת כג). וראה רמב"ם הל' מלכים פ"ג ה"ו: לבו (של מלך) הוא לב כל קהל ישראל. וראה לקו"ש חי"ט ע' 165 ואילך.

22) הי"ב:מעורר ומזכיר וממשיך זכות שנים עשר שבטי י"ה.

24) תורה אור: משלי ו, כג.

25) פתח דבריך יאיר: תהלים קיט, קל. וראה ב"ר רפ"ג. פרש"י עה"פ.

23) הנקרא בתורה. . יום אחד. . אלא אחד: בראשית א, ה. פרש"י עה"פ (בשם ב"ר — פ"ג, ח).

26) אתה. . מלבדו: ואתחנן ד, לה.

27) ציווי נתינת כח: כי הרי אינו מבקש אלא לפי כחן — במדב"ר פי"ב, ג.

28) ציווי. . וגם הבטחה: דכל הציווים שבתורה הם לשון עתיד (הבטחה) — ראה תו"א ס"פ תשא (פו, ג); או"ת להה"מ הוספות סי' יב (וש"נ); סה"מ תרכ"ו ע' קיב ואילך (בהוצאת קה"ת, תשמ"ט ע' צד ואילך); תר"ל ע' קמ ואילך; שם ס"ע קמח ואילך — בנוגע ל"ואהבת". ובלקו"ת במדבר יג, ג: כי העתיד והציווי שניהם משמשין בלשון אחד.

29) נרות להאיר: ראה או"ת להה"מ (הוצאת קה"ת) סוף פרשתנו. וראה לקו"ש ח"ב ע' 484 ואילך. ועוד.

30) נר. . אור: משלי שם. וראה ל"ת להאריז"ל עה"פ. אוה"ת נ"ך עה"פ (ס"ע תקסח ואילך). וש"נ.

31) מאור שבתורה, פנימיות התורה: ראה קרבן העדה לירושלמי חגיגה פ"א ה"ז. יפה ענף לפתיחתא דאיכ"ר ב. אוה"ת תצוה ע' א'רנח. סה"מ תרמ"ז ע' פז­פח. המשך תער"ב ח"ג ע' א'שכב. סה"מ עטר"ת ע' רנ. תרפ"ט ע' 176.

32) תומכי תמימים. . תמים תהי': ראה שיחת כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע שמח"ת תרנ"ט בשעת הקפות — בקשר לקריאת שם הישיבה "תומכי תמימים" — נעתקה במכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר (אגרות­קודש ח"י ע' ד. שם ע' שסח).

33) תמים. . אלקיך: שופטים יח, יג. וראה לקו"ת נצבים מה, ג.

34) "ליובאַ". . ההיא: ראה ספר הזכרונות ח"א ס"ע 17. וראה גם שם ריש ע' 342.