ספר ראשון

חלק א — בראשית שמות ויקרא: תשכ"ב. הוצאה שני' — תשכ"ז. הוצאה שלישית — תשל"ה. הוצאה רביעית — תשל"ט. הוצאה חמישית — תשמ"ה. הוצאה ששית — תנש"א. הוצאה שביעית — תשנ"ו. הוצאה שמינית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה תשיעית — י"א ניסן תשנ"ט. הוצאה עשירית — י"א ניסן תש"ס.
חלק ב — במדבר דברים. הוספות: שיחות בראשית­דבריםמכתבים בראשית­דבריםמפתחות לכרכים א­ב: תשכ"ב. הוצאה שני' — תשכ"ז. הוצאה שלישית — תשל"ה. הוצאה רביעית — תשל"ט. הוצאה חמישית — תשמ"ה. הוצאה ששית — תשנ"ב. הוצאה שביעית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה שמינית — תש"ס.

ספר שני

חלק ג — בראשית שמות ויקרא: תשכ"ד. הוצאה שני' — תשכ"ח. הוצאה שלישית — תשל"ה. הוצאה רביעית — תשל"ט. הוצאה חמישית — תשמ"ה. הוצאה ששית — תשנ"ב. הוצאה שביעית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה שמינית — תש"ס.
חלק ד — במדבר דבריםפרקי אבות. הוספות: מכתבים ושיחות— בראשית­דבריםמפתחות לכרכים ג­ד: תשכ"ד. הוצאה שני' — תשכ"ח. הוצאה שלישית — תשל"ה. הוצאה רביעית — תשל"ט. הוצאה חמישית — תשמ"ה. הוצאה שישית — תשנ"ג. הוצאה שביעית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה שמינית — תשנ"ט. הוצאה תשיעית — תש"ס.

ספר שלישי

חלק ה' — בראשית. הוספות: מדור שיחות (תשכ"ה)מכתבים ושיחות: י"א ניסן תשל"ב. הוצאה שני' ומתוקנת — ט"ו מנ"א תשל"ח. הוצאה שלישית ומתוקנת — כ"ה מ"ח תשמ"ט. הוצאה רביעית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה חמישית — י"א ניסן תש"ס.
חלק ו' — שמות. הוספות מכתבים ושיחות: יו"ד שבט תשל"ג. הוצאה שני' ומתוקנת — ט"ו מנ"א תשל"ח. הוצאה שלישית ומתוקנת — מוצש"ק כ"ב שבט תש"נ. הוצאה רביעית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה חמישית — תשנ"ט. הוצאה ששית — תש"ס.
חלק ז' — ויקרא. הוספות מכתבים ושיחות: עש"ק כ"ף מנ"א תשל"ג. הוצאה שני' ומתוקנת — ט"ו מנ"א תשל"ח. הוצאה שלישית ומתוקנת — י"ב תמוז תשנ"ב. הוצאה רביעית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה חמישית — תשנ"ט. הוצאה ששית — תש"ס.
חלק ח' — במדבר. הוספות מכתבים ושיחות: עש"ק יו"ד שבט תשל"ד. הוצאה שני' ומתוקנת — ט"ו מנ"א תשל"ח. הוצאה שלישית ומתוקנת — ח"י אלול תשנ"ב. הוצאה רביעית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה חמישית — תשנ"ט. הוצאה ששית — תש"ס.
חלק ט' — דברים. הוספות: מכתבים ושיחותמכתבים כלליים לר"ה: יו"ד כסלו תשל"ה. הוצאה שני' ומתוקנת — ט"ו מנ"א תשל"ח. הוצאה שלישית — ט'­יו"ד כסלו תשנ"ד. הוצאה רביעית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה חמישית — תשנ"ט. הוצאה ששית — תש"ס.

ספר רביעי

חלק יו"ד — בראשית. הוספות מכתבים ושיחות: י"א ניסן תשל"ה. הוצאה שני' ומתוקנת — ו' תשרי תשמ"ב. הוצאה שלישית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה רביעית — תשנ"ח. הוצאה חמישית — תשנ"ט.
חלק י"א — שמות. הוספות מכתבים ושיחות: יו"ד שבט תשל"ו. הוצאה שני' ומתוקנת — י"ג ניסן תשמ"ג. הוצאה שלישית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה רביעית — תשנ"ח. הוצאה חמישית — תשנ"ט.
חלק י"ב — ויקרא. הוספות מכתבים ושיחות: יו"ד שבט תשל"ז. הוצאה שני' ומתוקנת — עשק"מ אדר ראשון, תשד"מ. הוצאה שלישית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה רביעית — תשנ"ח. הוצאה חמישית — תשנ"ט.
חלק י"ג — במדבר. הוספות מכתבים ושיחות: פורים קטן תשל"ח. הוצאה שני' ומתוקנת — י"ג ניסן תשמ"ה. הוצאה שלישית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה רביעית — תשנ"ח. הוצאה חמישית — תשנ"ט.
חלק י"ד — דברים. הוספות: מכתבים ושיחותמכתבים כלליים לר"ה: ימי הסליחות תשל"ח. הוצאה שני' ומתוקנת — ג' סליחות תשמ"ו. הוצאה שלישית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה רביעית — תשנ"ח. הוצאה חמישית — תש"ס. הוצאה ששית — תשס"א

ספר חמישי

חלק ט"ו — בראשית. הוספות מכתבים ושיחות: מוצש"ק ר"ח שבט תש"מ. הוצאה שני' ומתוקנת — מוצש"ק ט"ו בשבט תשמ"ז. הוצאה שלישית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה רביעית — תש"ס.
חלק ט"ז — שמות. הוספות מכתבים ושיחות: עש"ק ח"י אלול תש"מ. הוצאה שני' ומתוקנת — ועש"ק ג' כסלו תש"נ. הוצאה שלישית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה חמישית — תש"ס.
חלק י"ז — ויקרא. הוספות מכתבים ושיחות: י"ג אייר תשמ"א. הוצאה שני' ומתוקנת — ט"ו אלול תש"נ. הוצאה שלישית — תשנ"ט. הוצאה רביעית — תשס"א.
חלק י"ח — במדבר. הוספות מכתבים ושיחות: שבת מברכים ופ' החודש תשמ"ב. הוצאה שני' ומתוקנת — ערב ש"ק פ' יתרו, כ"ב שבט תש"נ. הוצאה שלישית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה רביעית — תשנ"ט. הוצאה חמישית — תשס"א.
חלק י"ט — דברים. הוספות: מכתבים ושיחותמכתבים כלליים לר"ה: ט"ו מ"ח תשמ"ג. הוצאה שני' ומתוקנת — ט"ו בשבט, תשנ"ב. הוצאה שלישית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה רביעית — תשנ"ט. הוצאה חמישית — תשס"א.

ספר ששי

חלק כ — בראשית. הוספות: מאמרים ושיחות תשל"חמדור שיחות (תשל"ח­תשמ"ב)מכתבים ושיחות: ימי חנוכה תשמ"ג. הוצאה שני' ומתוקנת — ימי חנוכה תשמ"ט. הוצאה שלישית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה רביעית — תש"ס.
חלק כ"א — שמות. הוספות: מדור שיחות (תשל"ח­תשמ"א)מכתבים ושיחות: ר"ח ניסן תשמ"ג. הוצאה שני' ומתוקנת — ט"ו תמוז, תנש"א. הוצאה שלישית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה רביעית — תשנ"ט. הוצאה חמישית — תש"ס.
חלק כ"ב — ויקרא. הוספות: מדור שיחות (תשל"ט­תשמ"ג)מכתבים ושיחות: ה' מנ"א תשמ"ג. הוצאה שני' ומתוקנת — ג' טבת תשנ"ה. הוצאה שלישית — תשנ"ט. הוצאה רביעית — תש"ס.
חלק כ"ג — במדבר. הוספות: מדור שיחות (תשל"ט­תשמ"ג)מכתבים ושיחות: ר"ח ניסן תשד"מ. הוצאה שני' ומתוקנת — כ"ח אלול תש"נ. הוצאה שלישית — תשנ"ט. הוצאה רביעית — תש"ס.
חלק כ"ד — דברים. הוספות: מדור שיחות (תשל"ט­תשמ"א)מכתבים ושיחותמכתבים כלליים לר"ה: ש' חזון תשמ"ה. הוצאה שני' ומתוקנת — כ"ב שבט תשנ"ו. הוצאה שלישית — תשנ"ט. הוצאה רביעית — תש"ס.

ספר שביעי

חלק כ"ה — בראשית. הוספות: מדור שיחות (תשמ"ג­תשמ"ז)מכתבים: ר"ח ניסן תשמ"ז. הוצאה שני' עם הוספת מפתחות — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה שלישית — תש"ס.
חלק כ"ו — שמות. הוספות: מדור שיחות (תשד"מ­תשמ"ו)מכתבים: מוצש"ק ר"ח ניסן תשמ"ח. הוצאה שני' — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה — תשנ"ט. הוצאה רביעית עם הוספת מפתחות — תש"ס.
חלק כ"ז — ויקרא. הוספות: מדור שיחות (תשד"מ­תשמ"ו)מכתבים: כ"ה אדר א' תשמ"ט. הוצאה שני' — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה שלישית — תשנ"ט. הוצאה רביעית — תש"ס.
חלק כ"ח — במדבר. הוספות: מדור שיחות (תשד"מ­תשמ"ו)מכתבים: עש"ק פ' ויקרא תש"נ. הוצאה שני' — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה שלישית — תשנ"ט. הוצאה רביעית — תש"ס.
חלק כ"ט — דברים. הוספות: מדור שיחות (תשמ"ג­תשמ"ו)מכתבים מכתבים כלליים לר"ה: מוצש"ק פ' החודש תנש"א. הוצאה שני' — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה שלישית תשנ"ט. הוצאה רביעית — תש"ס.

ספר שמיני

חלק ל — בראשית. הוספות מכתבים ומפתחות: י"א ניסן תשנ"ב. הוצאה שני' — י"א ניסן תשנ"ו. הוצאה שלישית — תשנ"ט. הוצאה רביעית — תש"ס.
חלק ל"א — שמות. הוספות מכתבים ומפתחות: כ"ף מנ"א תשנ"ב. הוצאה שני' — י"א ניסן תשנ"ו. הוצאה שלישית — תשנ"ט. הוצאה רביעית — תש"ס.
חלק ל"ב — ויקרא. הוספות מכתבים ושיחות ומפתחות: כ"ה אדר תשנ"ג. הוצאה שני' — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה שלישית — תשנ"ט. הוצאה רביעית — תש"ס.
חלק ל"ג — במדבר. הוספות מכתבים ושיחות ומפתחות: ר"ח ניסן תשנ"ד. הוצאה שני' — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה שלישית — תשנ"ט. הוצאה רביעית — תש"ס.
חלק ל"ד — דברים. הוספות מכתביםמכתבים כלליים לר"המפתחות: ג' ניסן תשנ"ה. הוצאה שני' — תשנ"ח. הוצאה שלישית — תש"ס.

ספר תשיעי

חלק ל"ה — בראשית. הוספות מכתבים ושיחות ומפתחות: ג' שבט תשנ"ו. הוצאה שני' — תש"ס.
חלק ל"ו — שמות. הוספות מכתבים ומפתחות: ה' טבת תשנ"ז. הוצאה שני' — תש"ס.
חלק ל"ז — ויקרא. הוספות שיחותמכתבים ומפתחות: כ"ב שבט תשנ"ח. הוצאה שני' — תש"ס.
חלק ל"ח — במדבר. הוספות שיחותמכתבים ומפתחות: כ"ה אדר תשנ"ט. הוצאה שני' — י"א ניסן תשנ"ט.
חלק ט"ל — דברים. ביאורים בלקוטי לוי"צ על אגה"ת הוספות שיחות מכתבים ומפתחות: י"א ניסן תשס"א.