62 (עסק התומ"צ ע"י התבוננות באהבת ויראת ה'). 91 (אהבה ויראה טבעיים ושכליים). 94 (כנ"ל. לאהבה גו' כי הוא חייך). 95 (אהבה ויראה, ביטול ויש). 101 (אהבה ויראה טבעיים ושכליים). 202 (אהבה ויראה, התפשטות וביטול). 285 ("ואהבת" ל' ציווי ול' הבטחה). 289 (כנ"ל). 407 (פתגם כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע "אהבת ה' איז געשמאַקער אָבער יראה איז געזינטער כו'"). 429 (אהבה ויראה שרש כל התרי"ג מצות). 468.
ע"ע מדות.