222 (הזמן שאדם יכול לחיות בלי אכו"ש). 235 (דרישה מתל' הישיבה לסדר מסודר בעניני אכילה ושתי' שינה כו').