187 (מ' ימי תשובה מר"ח אלול עד יוהכ"פ). 230 (חודש החשבון והתשלומין). 283 (ארי' ר"ת אלול ר"ה יוהכ"פ הו"ר). 287 (כנ"ל). 300 (ה' אורי וישעי על הבטחת בנין ביהמ"ק השלישי. ערי מקלט). 301 (מתחילין לתקוע ומהפכים מדין לרחמים). 302 (משל דמלך בשדה). 351 (ר"ת דאלול). 358 (כנ"ל. תשו"ע). 415 (ר"ת דאלול. התגלות יגמדה"ר). 416 (י"ב ימים האחרונים דאלול כנגד י"ב חדשי השנה). 422 (ימי הסליחות). 430 (חודש חשבון הנפש). 433 (ר"ת דאלול). 434 (חודש חשבון הנפש. י"ב ימים האחרונים דאלול כנגד י"ב חדשי השנה). 444 (ימי הסליחות. ג' דסליחות). 454 (תקנת אמירת ג' פרקי תהלים). 457 (ר"ת דאלול). 458 (י"ב ימים האחרונים דאלול כנגד י"ב חדשי השנה). 459 (ר"ת דאלול). 2-461 (איחול כתיבה וחתימה טובה). 463 (פעולת ימי הסליחות). 467 (המשל דמלך בשדה). 468 (התגלות י"ג מדה"ר).
ח"י אלול
41 (הקשר לפ' תבוא). 415 (ענינו). 416 (התחלת י"ב ימים האחרונים דאלול). 433 (ענינו). 434 (התחלת י"ב ימים האחרונים דאלול). 442 (מכניס חיות באלול). 456 (ענינו). 457 (מכניס חיות באלול). 457 (התחלת י"ב ימים האחרונים דאלול. מקשר תשרי העבר עם תשרי הבא).