192 (במעשיו פעל בכל העולמות). 408 (לא המתין עד ליל שבת כו'. כל הנשמות כלולות באדה"ר). 424 (אמירתו בואו נשתחוה גו').