ספריית חב"ד ליובאוויטש

בס"ד.
לקראת יום הבהיר, יום עשתי עשר לחודש ניסן (חודש הגאולה), נשיא לבני אשר, אשר "הוא יתן מעדני מלך"1, הבעל"ט
— יום הולדת הצ"ט והתחלת שנת המאה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח —
הננו מוציאים לאור בזה — בהמשך לספרי לקוטי שיחות שהופיעו2 — ספר לקוטי שיחות חלק ט"ל על ספר דברים (הכרך החמישי של הספר התשיעי של לקו"ש).
* * *
כרך זה כולל:
א) הלקו"ש על פרשיות התורה (והמועדים) ד(זמן קריאת) ספר דברים שנדפסו בקונטרסים בודדים מדי שבוע בשבוע, במשך שנות תש"נ — תנש"א3.
ב) לקו"ש ביאורים על יא הערות בלקוטי לוי יצחק על אגרת התשובה שיצאו לאור במשך חודש אלול דשנות תש"נ­נ"א.
ג) לשלימות הענין נדפסו כאן (בתור הוספה) גם החמשה ביאורים על ה' הערות הראשונות דלקוטי לוי"צ על אגה"ת, תורגם ללה"ק מהנדפס בלקו"ש חי"ט.
ד) ביאורים לד' פרקים הראשונים דאגה"ת שי"ל בשנת תשכ"ט (רובם משיחות שנה הנ"ל).
ה) מכתבים ושיחות שתוכנם שייך לפרשיות השבוע (ומועדים) הכלולים בספר.
וכדאי לציין שמדור זה לפ' ואתחנן כולל לקט מכתבים לת"ת ועניני תפילין, מכתבים (ושיחה) בקשר לשאלת הגיור וחוק דמיהו יהודי; לפ' עקב בעניני אה"ק ואיסור החזרת השטחים ועניני תפלה; לפ' שופטים בעניני צבא וסגולת מצות תפילין בפרט לאנשי הצבא.
וזאת למודעי: חלק חשוב מהמכתבים שבכרך זה נדפסו בסדרת "אגרות­קודש" מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח, שהולכת ונדפסת כעת על סדר השנים (לע"ע יצאו לאור כ"ו כרכים4). וע"פ בקשת רבים נלקטו כאן מהמכתבים שתוכנם שייך לפרשיות השבוע (ומועדים) דספר דברים.
ו) שיחות וברכות משנות תש"נ­נ"א שנדפסו במסגרת הלקו"ש או כהוספה.
ז) מכתבים כלליים לקראת ר"ה דשנות תש"נ­נ"אָ­נ"ב.
לתועלת המעיינים הוספנו בתחלת הספר תוכן ומפתח ובסופו (כמו בכרכים ל­לח) מפתח ענינים, פסוקים, מאחז"ל וספרים.
* * *
ויה"ר שנזכה בקרוב להו"ל עוד שיחות ומאמרים של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, וזכות הדפסת חלק ט"ל5 דלקו"ש ולימוד תורתו הק' בכלל, תוסיף בחיזוק התקשרות שלנו עם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, ובניסן זה ממש תקויים הבטחת חז"ל "בניסן עתידין להגאל"6 וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח יעמוד ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה, "ונאכל7 שם מן הפסחים ומן הזבחים ונודה לך שיר חדש8 על גאולתנו כו'" בשנה זו ממש, ונלמוד תורה מפיו של משיח צדקנו9 "תורה חדשה מאתי תצא"10, ומלך ביפיו תחזינו עינינו11 בהתגלות מלכותו לעין כל, תיכף ומיד ממש, והיתה לה' המלוכה12, אמן כן יהי רצון.
ועד להפצת שיחות
י"א ניסן, ה'תשס"א
התחלת שנת המאה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח
ברוקלין, נ.י.

1) ראה לקוטי לוי"צ — אגרות קודש (ע' שכד­ה; ע' תיט).

2) ראה רשימה מפורטת לקמן בסוף הספר.

3) וזאת למודעי, אשר השיחות שנאמרו בשנים הנ"ל ויצאו לאור בשעתם בקונטרסים בפני עצמם — לא נכללו בהוספות דספר זה, אלא נדפסו ב"ספרי השיחות תש"נ­נ"א" — כל ספר — בשני כרכים.

4) הכוללים המכתבים עד סוף שנת תשל"א.

5) ראה תניא ספל"ו: טל תורה שנק' עוז כמארז"ל כל העוסק בתורה טל תורה כו'" וראה לקו"ש חי"א ע' 93.

6) ראש השנה יא, ריש ע"א. וכ"ה ההכרעה בשמו"ר פט"ו, א.

7) ברכת אשר גאלנו בהגש"פ במוצ"ש.

8) ראה מכילתא הובא בתוד"ה ונאמר (פסחים קטז, ב). ולהעיר דמזמור תהלים שמתחילים לומר בי"א ניסן ש.ז. יום הולדת הצ"ט הוא מזמור ק' מזמור לתודה הריעו לה' כל הארץ, דלעתיד הקרבנות בטלים חוץ מתודה כו' ויק"ר פ"ט. וראה רשימות הצ"צ (יהל אור) עה"פ.

9) ראה רמב"ם הל' תשובה פ"ט ה"ב. לקו"ת צו יז, א­ב. שער האמונה פנ"ו ואילך. ועוד.

10) ישעי' נא, ד. ויק"ר פי"ג, ג.

11) ראה ישעי' לג, יז.

12) עובדי' בסופו.