בס"ד. יום ג', טו"ב כסלו ה'תשמ"א – לפני תפלת מנחה*

95

פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי1, וידועים דיוקי כ"ק אדמו"ר הזקן בעל הגאולה די"ט כסלו2, ובנו ממלא מקומו כ"ק אדמו"ר האמצעי בעל הגאולה דיו"ד כסלו3, במה שבפסוק זה מודגש לא רק ענין הפדי' והגאולה בכלל, אלא שהפדי' היא בשלום דוקא. וגם מ"ש מקרב לי, ולא ממלחמה וכיו"ב. ועוד יש לדייק אומרו מקרב לי דייקא, שהפדי' היא לי. גם צריך להבין אומרו כי ברבים היו עמדי, דמשמע שזהו הטעם על זה שפדה בשלום נפשי גו' – מהו הענין בזה.

ב) ונקודת הביאור בזה, דפדי' שייך רק כאשר יש מציאות של ענין המנגד, דכאשר אין מציאות של צד שכנגד אין צורך ומקום לפדי', כיון שהקדושה היא הדרך היחידה והמציאות היחידה, אבל כאשר יש צד שכנגד, מציאות של חושך וסכלות וכו', צ"ל הפדי' מן החושך והסכלות וכו'. ופדי' זו מביאה שהקדושה תהי' באופן דיתרון האור מן החושך ויתרון החכמה מן הסכלות4, היינו, דע"י הפדי' מן החושך והסכלות, עי"ז דוקא נעשה יתרון אור וחכמה, ולא רק יתרון בכמות, אלא גם יתרון באיכות.

והנה פדי' זו יכולה להיות בב' אופנים, פדי' באופן של מלחמה ופדי' באופן של שלום. ומבאר ומחדש בפסוק, שפדי' זו היא בשלום. ובזה גופה (הן במלחמה והן בשלום) אפשר להיות בב' אופנים, אם הפדי' היא באופן שעומדים בקירוב אל המתברר והנפדה אף שעדיין לא נתברר ונפדה, או שעומדים בריחוק ממנו, וגם בזה מבאר ומחדש בפסוק, שהפדי' היא מקרב לי, היינו באופן דקירוב (כמבואר בד"ה פדה בשלום לאדמו"ר האמצעי5), ולי פדי' בתוקף שאין מקום לשינוי, דכ"מ שנאמר לי אינו זז לעולם6. והטעם על פדי' זו הוא כי ברבים היו עמדי, שבזה ב' פירושים.


*) יצא לאור בקונטרס סיום והכנסת ספר תורה . . ימי חנוכה, ה'תשמ"א, "בקשר לחגיגת סיום והכנסת ספר התורה שנכתב על שם כ"ק אדמו"ר שליט"א והרבנית שתליט"א – לרגל מלאות חמשים שנה לחתונתם לאריכות ימים ושנים טובות ולרגל שנת השלשים לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א – . . בי"ט כסלו . . בבית הכנסת "בית מנחם", בכפר חב"ד, בארץ הקודש".

1) תהלים נה, יט.

2) ראה אגה"ק סוס"ד. מכ' שכתב ע"ד גאולתו ואופנה (נדפס באגרות קודש אדה"ז סל"ח-לט (ע' צז ואילך). בית רבי ח"א פי"ח (לה, סע"א ואילך). ספר התולדות אדה"ז ע' ריח-ריט), יהל אור להצ"צ לתהלים שם (שבחלקם לקוח ממאמרי אדה"ז). ועוד.

3) בד"ה זה שבשערי תשובה (מט, א ואילך).

4) לשון הכתוב – קהלת ב, יג. וראה זח"ב סז, ב, שכן הי' במתן תורה. וראה ספר הערכים-חב"ד ערך אור – ביחס לחושך ס"ח. וש"נ.

5) שערי תשובה מט, א.

6) ויק"ר פ"ב, ב. מדרש שמואל פ' יט. נת' בלקו"ת במדבר ט, ג ואילך.