בס"ד. י"ט כסלו ה'תשל"ח*

142

פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי1, וידוע מ"ש כ"ק אדמו"ר הזקן בעל הגאולה באגרת הקודש שלו2 (בנוגע להגאולה די"ט כסלו), כשקריתי בס' תהלים בפסוק פדה בשלום נפשי, קודם שהתחלתי פסוק שלאחריו, יצאתי בשלום מה' שלום, שהגאולה שלו שייכת לענין פדה בשלום נפשי. ומזה מובן גם בנוגע להגאולה של בנו וממלא מקומו כ"ק אדמו"ר האמצעי (ביו"ד כסלו), שהיא שייכת להענין דפדה בשלום נפשי3, שהרי פסוק זה הוא בשיעור תהלים החדשי דיום העשירי לחודש4. [ויש לקשר זה גם עם אריכות הביאור וכו' בהדרוש ד"ה פדה בשלום נפשי שלו5]. וגם הגאולה די"ב וי"ג תמוז של כ"ק מו"ח אדמו"ר, ממלא מקומם (דאדמו"ר הזקן ואדמו"ר האמצעי), שייכת לענין פדה בשלום נפשי6, כדמוכח גם מזה שכמה ממאמרי י"ב וי"ג תמוז7 מתחילים בפסוק זה.

ויש לומר, דענין זה [השייכות דהגאולה לפדה בשלום נפשי] שייך גם לזה שהגאולה די"ט כסלו היתה ביום השלישי שהוכפל8 בו כי טוב9 ובחודש השלישי (דחדשי החורף)10 [וגם הגאולה דיו"ד כסלו ודי"ב תמוז היו בשלישי, הגאולה דיו"ד כסלו – בחודש השלישי, והגאולה די"ב תמוז – ביום השלישי שהוכפל בו כי טוב], כי עיקר החידוש בהכתוב פדה בשלום נפשי הוא (לא כ"כ ענין הפדי', כ"א) שהפדי' היא בשלום11 ושלישי12 הו"ע השלום13.


*) יצא לאור בקונטרס י"ט כסלו – תשמ"ז, "לקראת חג הגאולה י"ט כסלו הבעל"ט, יום גאולת כ"ק אדמו"ר הזקן ממאסרו (בשנת תקנ"ט) . . טו כסלו תהא זו שנת משיח".

1) תהלים נה, יט.

2) נדפסה באגרות-קודש כ"ק אדמו"ר הזקן [ח"א] סי' לח. וש"נ.

3) ובפרט לפי מ"ש ב"בית רבי" ח"ב ספ"ה בהערה א שגאולתו היתה בשעה שאמר בתהלים הפסוק "פדה בשלום נפשי".

4) וידוע שרבותינו נשיאינו "היו אומרים שיעור תהלים כמו שנחלק לימי החודש".

ומה שגאולת אדמו"ר הזקן היתה בעת שאמר הפסוק "פדה בשלום נפשי" – אף שגאולתו היתה בי"ט כסלו – כי בהיותו במאסר "הוסיף להגיד שיעור תהלים ביחוד בשביל מצבו בהוה, ושיעור זה הי' כמו שהתהלים נחלק לימי השבוע" (מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר, נדפס בקובץ מכתבים ע"ד אמירת תהלים; אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ג ע' תעג ואילך).

5) נדפס בספרו שערי תשובה ח"א שער התפלה מט, א ואילך.

6) ולהעיר, שהקביעות די"ב תמוז בשנת תרפ"ז היתה ביום השלישי, והרי פסוק זה הוא בשיעור תהלים דיום השלישי בשבוע.

7) דשנת ה'תש"ג (נדפס בסה"מ ה'תש"ג ע' 184 ואילך), ודשנת ה'תש"ט (נדפס בסה"מ ה'תש"ט ע' 183 ואילך).

8) ראה ב"ר פ"ד, ו. פרש"י בראשית א, ז.

9) וכמ"ש אדמו"ר הזקן באגה"ק הנ"ל בנוגע לגאולתו.

10) וראה לקוטי לוי"צ אגרות-קודש ע' רה. ריז. ריט. וראה בלקו"ש ח"א ע' 75 בי' השייכות דחודש השלישי בחדשי החורף לגילוי פנימיות התורה.

11) ד"ה פדה בשלום לאדמו"ר האמצעי הנ"ל סי"א ואילך (נה, ג ואילך). ועוד.

12) ומ"ש אדמו"ר הזקן באגה"ק שלו שהגאולה היתה ביום (השלישי) שהוכפל בו כי טוב – יש לומר,   דענין "הוכפל בו כי טוב" ("אחד למלאכת המים ואחד למלאכתו של יום") הוא, שאז נתברר גם ה"מחלוקת" דמלאכת המים, ועד שנעשה טוב.

ולכן שייך גם זה ("הוכפל בו כי טוב") ל"פדה בשלום נפשי" – כי אמיתית ענין הפדי' בשלום הוא (כמבואר לקמן סי"א) שגם עניני העולם (מלשון העלם) עצמם מסכימים כו' (בדוגמת מה שגם אנשי אבשלום התפללו לנצחונו של דוד).

13) ראה בארוכה לקו"ש חכ"א ע' 111 ואילך. וש"נ.