בס"ד. מוצאי ש"פ מקץ, שבת חנוכה, ה'תשל"ח*

162

תנו רבנן מצות נר חנוכה כו' בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה מכאן ואילך פוחת והולך ובית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך, טעמא דב"ש כנגד פרי החג וטעמא דב"ה דמעלין בקודש כו'1. וידוע דיוק כ"ק אדמו"ר הזקן2, מה ענין נר חנוכה לפרי החג. ובפרט לפי מ"ש כ"ק אדמו"ר הצ"צ3, שגם ב"ה לא פליגי רק משום דמעלין בקודש. ומה שמבואר בכ"מ4 שהשייכות דחנוכה לסוכות היא ששניהם הם שמונה ימים, דמספר שמונה מורה על בחינה שלמעלה מהשתלשלות5, הרי זה גופא צריך ביאור, מהו הקשר דסוכות וחנוכה לבחינה שלמעלה מהשתלשלות, שמצד זה הם שמונה ימים. וגם, הרי זה שתיקנו נרות חנוכה הוא מפני הנס שהי' בנרות המקדש, ומכיון שבמקדש היו ז' נרות, מדוע בחנוכה יש שמונה נרות (וימים)6. וגם צריך להבין מה שהפערגליַיך (ההשוואה) דנרות חנוכה הוא (לא לחג הסוכות בכלל, אלא) לפרי החג דוקא, דלכאורה, הרי נרות חנוכה שייכים להמנורה (נרות חנוכה הם מפני הנס שהי' בנרות המנורה), ופרי החג הקריבו (ככל הקרבנות) על גבי המזבח, והרי מנורה ומזבח הם שני כלים שונים7 [ובפרט לפי המבואר בקבלה ובחסידות8], ונרות וקרבנות עבודות שונות, ועד ששלך (נרות) גדולה משלהם (קרבנות) כו' אינן בטלין לעולם9. וגם צריך להבין מה שמצותה (של נ"ח) היא משתשקע החמה1, דידוע הדיוק בזה10, דנרות המקדש הדליקו מפלג המנחה, שעה ורביע קודם השקיעה11, וכיון שנרות חנוכה הם (כנ"ל) מפני הנס שהי'


*) יצא לאור בקונטרס חנוכה – תשמ"ז, "לקראת ימי החנוכה . . מאמר זה ו(המשכו) ד"ה מצותה משתשקע החמה (לקמן ע' קסט ואילך) . . ערב חנוכה, תהא זו שנת משיח".

1) שבת כא, ב.

2) תו"א מקץ ד"ה זה לב, ד.

3) באוה"ת חנוכה כרך ה סד"ה מצותה משתשקע החמה (תתקמב, ב). ועד"ז הוא ברד"ה מצותה תרנ"ד (ע' צז).

4) אוה"ת חנוכה ד"ה זה (דש, ב). שם כרך ז ד"ה לה"ע חנוכה (תתתסב, א-ב). ד"ה בכ"ה בכסלו תר"ס (ע' סג. עו).

5) ראה שו"ת הרשב"א ח"א ס"ט. ד"ה הנ"ל תר"ס שם.

6) כמו שמדייק כ"ק מו"ח אדמו"ר בד"ה מאי חנוכה ה'תש"א (ע' 59). עיי"ש.

7) ויתירה מזו, שמקומו של המזבח (החיצון, שעליו הקריבו הקרבנות) הוא "לפני האולם" (מחוץ לקודש), משא"כ המנורה היתה "בתוך הקודש" (רמב"ם הל' בית הבחירה פ"א ה"ו).

8) ראה בארוכה תו"ח תרומה תמד, ב ואילך [בהוצאה החדשה – ח"ב שה, ב ואילך]. ספר המצוות להצ"צ מצות בנין מקדש פ"ב (דרמ"צ פו, ב).

9) פרש"י ר"פ בהעלותך. תנחומא בהעלותך ה. במדב"ר פט"ו, ו.

10) רד"ה מצותה משתשקע החמה באוה"ת שם כרך ה (תתקמ, ב). רד"ה זה תרע"ח (ע' קיב). וראה רד"ה זה דזאת חנוכה ה'תשל"ח (לקמן ע' קסט). וש"נ.

11) ראה לחם משנה הל' תפלה פ"ג ה"ב: הקטורת שהיו מקטירין אחר התמיד (של בין הערביים) . . הי' כלה בי"א שעות חסר רביע. ונמצא, שזהו גם הזמן דנרות שהי' לאחרי הקטורת (פסחים נט, א. רמב"ם הל' ק"פ פ"א ה"ד).