בס"ד. זאת חנוכה, ה'תשל"ח

170

בחי' רה"ר טורי דפרודא15. ועד דכליא ריגלא דתרמודאי בב' הפירושים. שהאור דנ"ח מכלה ומבטל את ריגלא דתרמודאי16, ושהאור דנ"ח פועל ענין הכליון גם בריגלא דתרמודאי, שגם המורדים יתבטלו ויתהפכו ויבואו לכלות הנפש17, ועד שהצמאון והכליון שלהם הוא ביתר עז [וכידוע18 שהצמאון של בע"ת הוא ביתר עז מצמאון הצדיקים], כי יתרון האור הוא מן החושך דוקא19.

ב) והנה ידוע שכל מציאות שבעולם, גם הלעו"ז, יש לה התחלה ושרש בקדושה (ויתירה מזה ארז"ל20 אין עוד מלבדו21 ואפילו כשפים שמכחישין פמליא של מעלה). אלא שיש דברים שאי אפשר שיומשכו ממקורם ע"י השתלשלות (גם השתלשלות של ריבוי דרגות ביותר), כי אם צ"ל גם הפסק או צמצום או מסך או שבירה וכו'. ומזה מובן בנוגע לענינים הנ"ל [משתשקע החמה, שוק ותרמודאי] שהתחלתם ומקורם בקדושה, אלא שבאים ע"י צמצום והפסק וכו' ושבירה וכו'. [ובדוגמת ענין פרעה (שבפרשתנו22), שבשרשו הו"ע הכי נעלה בקדושה, כידוע23 שפרעה הוא דאתפריעו ואתגליין מיני' כל נהורין, וע"י ריבוי השתלשלות ושבירה וכו' בא מזה פרעה מלך מצרים, התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו ואומר לי יאורי ואני עשיתיני24]. ומזה גופא שנפלו למטה כ"כ מוכח ששרשם היא בחינה נעלית ביותר, דכל הגבוה גבוה יותר יורד למטה מטה יותר25. ולכן ע"י שמבררים הענינים שנפלו למטה ביותר [וכמו הבירור דפרעה שהוא דוקא ע"י משה רבינו26, וע"י שניתן לו על זה כח מיוחד, בא אל פרעה27] מתעלים הם לשרשם שהוא גבוה גבוה ביותר. ויתירה מזו, מכיון שכל ירידה היא צורך עלי', הרי עלייתם לאחרי הבירור היא למעלה יותר מכמו שהיו בשרשם קודם הירידה והנפילה.


15) אוה"ת שם ס"ד (תתקמא, ב). ד"ה מצותה תר"ל (ע' מז) ותרע"ח (ע' קיח). וראה גם סד"ה זה תרנ"ד (ע' קג ואילך). ד"ה הנ"ל תרפ"ו (ע' קעז).

16) אוה"ת שם סוף סעיף ה וריש סעיף ח (תתקמב, א). ביאוה"ז להצ"צ ע' צט (על מאמר הזהר דלהלן ס"ג). סד"ה בכ"ה בכסלו תר"ס (ס"ע עה ואילך). סד"ה הנ"ל עזר"ת (ע' קח).

17) ד"ה הנ"ל תר"ל, תרנ"ד, תרע"ח ותרפ"ו שבהערה 15. ד"ה הנ"ל תר"ס שם. וראה גם אוה"ת חנוכה כרך ז תתתמד, א.

18) תניא פ"ז (יב, א). וראה ד"ה ביום השמיני עצרת תש"מ ס"ח (לעיל ח"א ע' רכב ואילך).

19) קהלת ב, יג. וראה ספר הערכים-חב"ד כרך ב ערך אור – ביחס לחושך ס"ח. וש"נ.

20) חולין ז, ב.

21) ואתחנן ד, לה.

22) פ' ויגש.

23) זהר פרשתנו רי, א. תו"א מקץ לא, ג. תו"ח ד"ה ויהי מקץ הב' פ"א (עד, ב). פ"ו (עז, סע"ד ואילך). פי"ח (פז, ד ואילך). אוה"ת וישב כרך ו תתרצד, ב ואילך. ובכ"מ.

24) יחזקאל כט, ג.

25) לקו"ת ראה יט, ג. ד"ה ויהי אחר הדברים ה'ש"ת (ע' כו). כי מנסה ה'תש"ח פ"ה (ע' 99). ועוד. וראה ד"ה נתת ליראיך ה'תשל"ו ס"ז ואילך (לקמן ח"ד ע' נד ואילך). וש"נ.

26) ראה גם אוה"ת וארא ס"ע רכט ואילך. ע' רלא. ובכ"מ.

27) ר"פ בא. ובכ"מ. זהר ח"ב עה"פ (לד, סע"א ואילך). וראה אוה"ת בא כרך ז ע' ב'תריא. ד"ה בא אל פרעה תר"ל (ע' סז. עד), תרס"ח (ע' פא. פט), תרע"ה (המשך תער"ב ח"ב ע' תתלב. תתמא), תש"ד (ע' 119. 127). ועוד.