בס"ד. מוצש"ק פ' מקץ, ליל זאת חנוכה ה'תשמ"ו*

193

ביום השמיני נשיא לבני מנשה גו'1 זאת חנוכת המזבח גו'2, הנה ידוע דמהטעמים על זה שבחנוכה קוראין קרבנות הנשיאים3 הוא לפי שבחנוכה חינכו4 את המזבח5, דוגמת חנוכת המזבח (בפעם הראשונה) ע"י קרבנות הנשיאים. ומזה מובן, דשמונת ימי חנוכה הם דוגמת שמונת ימי המילואים. וכמו ששמונת ימי המילואים נחלקים לב', שבעת ימי המילואים ויום השמיני, עד"ז הוא בשמונת ימי חנוכה, שיום השמיני דחנוכה נקרא (ע"פ מנהג ישראל) גם בשם בפני עצמו, זאת חנוכה. [ויש לומר, שזהו גם מה שהקריאה בתורה ביום השמיני דחנוכה היא הרבה יותר משבעת הימים שלפניו, דבשבעת ימים הראשונים קוראין בכל יום רק שני נשיאים6 וביום השמיני דחנוכה קוראין חמשה נשיאים וגם זאת חנוכת המזבח וריש פרשת בהעלותך את הנרות7, דהוספה בקריאת התורה מורה על מעלת היום]. ומבואר בד"ה ברוך שעשה נסים לאדמו"ר הזקן עם הגהות והערות וכו' דהצמח צדק8, שיום השמיני [למילואים וכן יום השמיני] דחנוכה הוא מלכות, ולכן נקרא בשם זאת חנוכה, כי זאת היא9 מלכות10.

ב) והנה ידוע11 דבשמיני שני ענינים. ששמיני הוא למעלה מהשבעה שלפניו [וע"ד הפירוש בהאותיות דתיבת אז, אל"ף רוכב על זיי"ן12], דשבעה הם שבעת המדות ושמיני הוא בינה. וששמיני הוא מלכות שלמטה משבעת המדות. וכמו"כ הוא בנוגע ליום השמיני למילואים, דאיתא בלקו"ת13 שני פירושים בזה. שיום השמיני


*) יצא לאור בקונטרס זאת חנוכה – תש"נ, "לקראת "זאת חנוכה" . . נר חמישי דחנוכה, שנת ה'תש"נ".

1) נשא ז, נד ואילך.

2) שם, פד ואילך.

3) מגילה ל, סע"ב (במשנה). רמב"ם הל' תפלה פי"ג הי"ז. טושו"ע או"ח הל' חנוכה ר"ס תרפ"ד.

4) ראה גם מגילת תענית פ"ט. יל"ש מלכים סוף רמז קפד. מרדכי ואו"ז הובאו בד"מ ורמ"א לטושו"ע או"ח הל' חנוכה ר"ס עת"ר. חדא"ג מהרש"א לשבת כא, ב. ועוד. וראה לקו"ש ח"י ע' 279. ח"כ ע' 633 בהערה. חכ"ה ע' 379, ובהערות שם.

5) רש"י מגילה שם. הובא בב"ח או"ח הל' חנוכה סתרפ"ד.

6) וביום הראשון קוראין מויהי ביום כלות משה עד סיום נשיא הראשון. וביום השבת קוראין לאחרי פרשת השבוע רק נשיא אחד.

7) טושו"ע שבהערה 3.

8) נדפס בקונטרס בפ"ע (קה"ת, תשי"א), ובאוה"ת חנוכה כרך ה תתקנז, ב ואילך (וראה שם תתריד, א-ב ע"ד מאמר זה).

9) זהר ח"ב לז, ריש ע"ב. קנח, ריש ע"ב. ח"ג נו, ריש ע"ב. תיקו"ז בהקדמה (יא, ב). תיקון ו (כא, סע"ב ואילך). ועוד. וראה ספר הליקוטים – דא"ח צ"צ ערך זאת סעיף א (ע' טו ואילך).

10) אוה"ת שם תתקסב, א.

11) ראה אוה"ת אחרי כרך ג ע' תתכה, ובהנסמן שם.

12) ראה כלי יקר ר"פ שמיני (הובא באוה"ת שם ובאוה"ת שמיני ובד"ה ויהי ביום השמיני שבהערה הבאה). רמ"ז לזח"א רטז, א (הובא באוה"ת נ"ך ע' תתנ). וראה ספר הליקוטים – דא"ח צ"צ ערך אז.

13) צו (ענין שבעת ימי המילואים) יו"ד, ב ואילך. וראה גם אוה"ת אחרי שם. ולהעיר, שבכ"מ (אוה"ת