בס"ד. ש"פ שמות י"ט טבת ה'תשמ"ח*

224

הבאים ישרש יעקב גו'1, ומביא הצמח צדק במאמרו ד"ה זה2 פירוש התיב"ע עה"פ שזה קאי על הגאולה. שהתרגום דהבאים הוא יתכנשון מביני גלוותהון ויתובון לארעהון [דהבאים קאי על הביאה לארץ שתהי' בגאולה העתידה, והביאך3 ה' אלקיך אל הארץ4], ואז יהי' ישרש יעקב, תמן יתילידון דבית יעקב. ומבאר בהמאמר, דהשרשה (ישרש) הוא העלם (כמו השרשת אילן, ששרשי האילן שבארץ הם בהעלם) ולידה הוא גילוי (דקודם הלידה בהיותו בבטן אמו, הוא בהעלם, וכשנולד בא לגילוי), וזה שהתרגום דישרש הוא יתילידון, הוא, ששרש הנשמה (ישרש יעקב) יהי' בגילוי (יתילידון).

וממשיך בהמאמר5 עוד פירוש בישרש יעקב, שזה קאי על קיום המצוות. דכמו שהשרשה כפשוטה היא בארץ דוקא, עד"ז הוא בנשמה (יעקב), שהשרשה היא בקיום מצוות מעשיות. והקשר דשני הפירושים בישרש יעקב6 (גילוי שרש הנשמה וקיום המצוות) הוא, כי הגילוי דשרש הנשמה שיהי' לע"ל הוא ע"י קיום המצוות עכשיו. והענין הוא7, דבשרש הנשמה כמה דרגות. ועיקר שרש הנשמה הוא כמו שהיא מושרשת בהאור שלמעלה מהשתלשלות, ואור זה נמשך ע"י קיום המצוות. דההמשכה שע"י לימוד התורה היא מבחינת חכמה, ראשית ההשתלשלות, והמשכת האור שלמעלה מהשתלשלות, הוא ע"י מעשה המצוות8. וזהו שארז"ל9 כל שמעשיו מרובין מחכמתו כו' דומה לאילן שענפיו מועטין ושרשיו מרובין, כי המשכת שרש הנשמה היא ע"י מעשה המצוות. וזהו הקשר דשני הפירושים בישרש יעקב, שע"י קיום המצוות עכשיו


*) יצא לאור בקונטרס כ"ד טבת – תש"נ, "לקראת כ"ד טבת, יום הסתלקות-הילולא של אדמו"ר הזקן . . עש"ק שמות, כ"ב טבת, שנת ה'תש"נ".

1) ישעי' כז, ו. – התחלת ההפטורה דש"ק פ' שמות.

ולהעיר, אשר בשנה זו (ה'תש"נ) הקביעות דיום ההסתלקות של אדמו"ר הזקן היא כבשנת ויום ההסתלקות: "במוצש"ק דשמות כ"ג אור לכ"ד טבת" – לשון הצ"צ, נדפס ב"מענה לשון" (ווילנא, תער"ב. קה"ת, ה'תש"י. ה'תשכ"ז. [תשנ"ה]. ועוד) בתחילתו. פסקי דינים שלו בסופו (קה"ת, ה'תשל"ב – קג, א [תמב, א]. בהוצאת קה"ת, תשנ"ב – עג, ב [תיא, ב]).

השייכות דכ"ד טבת לפ' שמות – ראה בארוכה לקו"ש חט"ז ע' 33 ואילך. שיחת שבת זו – ספר השיחות תשמ"ח ח"א ע' 195 ואילך. ועוד.

2) שנדפס באוה"ת פרשתנו (שמות) כרך ז ע' ב'תקלב ואילך.

3) נצבים ל, ה.

4) אוה"ת שם.

5) אוה"ת שם ע' ב'תקלו.

6) כמו כל הפירושים שבפסוק אחד ששייכים זה לזה, כידוע הראי' לזה מ"שעטנז" (נדה סא, ב) – ראה לקו"ש ח"ג ע' 782. ובכ"מ.

7) בהבא לקמן ראה אוה"ת שם ע' ב'תקלד ואילך.

8) תו"א מג"א ד"ה יביאו לבוש מלכות צ, א-ב (הובא באוה"ת שם).

9) אבות פ"ג מי"ז.