בס"ד. ש"פ שמות, כ"ג טבת*, מבה"ח שבט, ה'תשי"ג**

230

היושבת בגנים גו' ברח דודי גו' על הרי בשמים1, ומבאר אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע במאמרו ד"ה זה2 שאמרו בכ"ד טבת3 (יום ההילולא דאדמו"ר הזקן), שהיושבת בגנים מדבר בהגילוי דג"ע4, גנים (לשון רבים) הם5 ג"ע התחתון וג"ע העליון שהם בבי"ע (געה"ת בעשי' וגעה"ע בבריאה6) והיושבת בגנים היינו7 מלכות דאצילות שמצמצמת עצמה לישב בהגנים, וברח דודי גו' על הרי בשמים מדבר בהגילוי דלע"ל, שהוא נעלה הרבה יותר ועד באין ערוך מהגילוי דג"ע, דהגילוי דג"ע הוא אור הממלא והגילוי דלע"ל הוא אור הסובב. דזהו מ"ש ברח גו' על הרי בשמים (ברח דוקא), שהעלי' מהגילוי דג"ע להגילוי דלע"ל היא בדרך בריחה ודילוג שלא בסדר והדרגה. ואעפ"כ, בכדי לקבל גילוי אור הסובב דלע"ל, הוא דוקא ע"י קדימת הגילוי דאור הממלא שבג"ע. וזהו היושבת בגנים (ואח"כ) ברח דודי גו' על הרי בשמים, שבתחילה צ"ל הגילוי דהיושבת בגנים ועי"ז דוקא מגיעים (בדרך בריחה ודילוג) להגילוי דהרי בשמים.


*) להעיר, אשר הסתלקות אדמו"ר הזקן היתה "במוצש"ק דשמות כ"ג אור לכ"ד טבת" – לשון הצ"צ, נדפס במענה לשון (ווילנא, תער"ב. קה"ת, תש"י. תשכ"ז. [תשנ"ה]. ועוד) בתחילתו. פסקי דינים שלו בסופן (קה"ת תשל"ב – קג, א [תמב, א]).

השייכות דכ"ד טבת לפ' שמות – ראה בארוכה לקו"ש חט"ז ע' 33 ואילך.

**) יצא לאור בקונטרס כ"ד טבת – תשמ"ח, "לקראת כ"ד טבת, יום הסתלקות-הילולא של אדמו"ר הזקן* . . מוצש"ק שמות, כ' טבת, שנת הקהל, שנת תשמ"ח".

1) שה"ש ח, יג-יד.

2) וראה בכל הבא להלן בהמאמר – בד"ה ברח דודי גו' וביאורו תק"ע (סה"מ תק"ע ע' נד ואילך). ד"ה היושבת בגנים באוה"ת שה"ש עה"פ (כרך ב ע' תשע ואילך. שם ע' תשעט ואילך. תשפד ואילך. כרך ג ס"ע א'טז ואילך).

3) באור ליום ה' פ' וארא, כ"ד טבת תרס"ז, בווירצבורג. (העתקה מ)הנחת כ"ק מו"ח אדמו"ר – בספריית ליובאוויטש כת"י 1372**. וראה ספר השיחות תורת שלום ע' 86-85.

4) ד"גנים" קאי על ג"ע – זהר ח"א עז, ב. צב, א. ח"ב מו, א. ח"ג יג, א. ריג, א. ועוד. – הובאו באוה"ת שם (כרך ב) ע' תשסה-ו.

5) מק"מ לזח"ב שם (הובא באוה"ת שם ס"ע תשסה. שם ע' תשעט). ולהעיר גם מתקו"ז תנ"ה (פח, א) – הובא באוה"ת שם ע' תשסו.

6) ראה אוה"ת שם ע' תשעט. כרך ג ע' א'יז (ובהנסמן במ"מ בשוה"ג שם).

7) ראה מק"מ שם בשם הרח"ו (הובא באוה"ת שם כרך ב ס"ע תשסה. שם ע' תשעט) ד"היושבת בגנים" קאי על "שכינה השרוי' בג"ע".

*) ע"ד הסתלקותו – ראה אגרות-קודש אדמו"ר האמצעי ע' רלז ואילך. "בית רבי" פכ"ב. ספר התולדות אדמו"ר הזקן (הוצאה חדשה – קה"ת תשמ"ו) ח"ב פמ"ד.

שייכות היום (בשבוע ובחודש), החודש והשנה להסתלקות – ראה לקוטי לוי"צ אגרות-קודש ע' רמט ואילך.

**) נדפס לאח"ז בהמשך תרס"ו (הוצאת תשנ"ט) ע' תקצט ואילך. וראה גם בהשיחה (תורת מנחם – התוועדויות ח"ז ס"ע 289 ואילך). המו"ל.