בס"ד. מוצאי ש"פ ויצא, ט' כסלו, אור ליו"ד כסלו – בחדרו – ה'תשל"ח*

17

ושבתי בשלום אל בית אבי גו'1 [שפסוק זה הוא התחלת דרוש הראשון דפרשתנו בתורה אור מאדמו"ר הזקן ובתורת חיים מאדמו"ר האמצעי בעל הגאולה (דיו"ד כסלו)2 וההילולא (דט' כסלו). אלא שבתורת חיים מקדים (בתחילת הדרוש) הפסוק3 וידר יעקב נדר גו' שלפני הפסוק ושבתי בשלום גו'], וידועים הדיוקים בזה, מהו אומרו ושבתי בשלום אל בית אבי, בשלום דוקא4. ובפרט שלפנ"ז3 אומר אם יהי' אלקים עמדי גו' ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, שהכוונה בזה היא גם ללחם ובגד ברוחניות5, בכל הפירושים שבזה, ואעפ"כ אינו מסתפק בזה ומדגיש שחזרתו אל בית אביו תהי' בשלום דוקא. וגם צריך להבין מה שלאחרי ושבתי בשלום אל בית אבי מוסיף והי' הוי' לי לאלקים, הרי ענין זה דהוי' הוא האלקים הוא ענין אמיתי ותמידי (כמבואר בכ"מ6), ומהו החידוש בהנ"ל (והעילוי) בוהי' הוי' לי לאלקים7, ובפרט לאחרי ושבתי בשלום אל בית אבי. וגם צריך להבין מ"ש לאח"ז8 והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהי' בית אלקים, איך שייך שאבן שהיא דומם [דגם לאחרי כל העילויים שבה (ע"י אשר שמתי מצבה) נקראת היא בשם אבן, בחי' דומם] תהי' במדריגה נעלית כ"כ שתהי' בית אלקים9. והנה מבואר בהדרושים10 דפירוש והי' הוי' לי לאלקים הוא שיומשך אור נעלה יותר, שלגבי אור זה, הוי' (דעכשיו) יהי' (רק) בחי' אלקים. ופירוש והאבן הזאת גו' יהי' בית אלקים (שבא לאחרי ובהמשך לוהי' הוי' לי לאלקים) הוא שהאבן יהי' בית לאלקים שיהי' אז, להוי' שיהי' לאלקים. ועפ"ז צריך ביאור יותר איך שייך שהאבן, דומם, יהי' בית לאלקים זה.


*) יצא לאור בקונטרס* ראש חודש כסלו – תשמ"ח, "לקראת מלאות עשר שנה ליום הבהיר ראש חודש כסלו (תשל"ח – תשמ"ח) . . עש"ק מברכים כסלו, שנת הקהל, שנת תשמ"ח".

1) פרשתנו כח, כא.

2) וראה לקו"ש חכ"ה שיחה ליו"ד כסלו (ע' 159 ואילך), שי"ל שגאולתו מרומזת בפסוק "ושבתי בשלום", שי"ל שרומז על ענין "פדה בשלום נפשי" (וראה להלן הערה 157).

3) שם, כ.

4) ראה תו"ח ריש פרשתנו (דקדוק הג' – כב, א-ב).

5) ראה לקמן סעיף ח. וש"נ.

6) ראה זהר ח"ב כה, א. שם קסא, א. ח"ג רסד, א. סהמ"צ להצ"צ מצות אחדות ה' (דרמ"צ נט, ב ואילך). ד"ה וידעת תרנ"ז (סה"מ תרנ"ז ס"ע מה ואילך). ועוד.

7) תו"ח שם (דקדוק הב').

8) פרשתנו שם, כב.

9) תו"א פרשתנו (בהביאור על ד"ה ושבתי בשלום – כא, סע"ד). תו"ח שם (כב, סע"ב).

10) תו"א שם סד"ה ושבתי בשלום (כא, ד). תו"ח שם סי"א (כז, א).

*) קונטרס זה חילק כ"ק אדמו"ר שליט"א בידו הק' לכאו"א מהשלוחים שיחיו.