בס"ד. מוצאי ש"פ ויצא, ט' כסלו, אור ליו"ד כסלו – בחדרו – ה'תשל"ח

18

ב) והנה מכיון שהתורה היא נצחית11, הרי מובן, שענין וידר יעקב נדר גו' הוא הוראה לכאו"א מישראל בכל המקומות ובכל הזמנים. ויתירה מזו, מכיון שמעשה אבות סימן לבנים12, הרי ההוראה מענין וידר יעקב נדר גו' היא (ככל הענינים דמעשה אבות) ביתר שאת וביתר עוז. [ומזה מובן, שגם הנתינת כח שבהוראה זו היא לא רק נתינת כח סתם, ככל הוראות התורה (שהן גם נתינת כח13), אלא נתינת כח מיוחדת, מכיון שהוראה זו היא ממעשה אבות, ומעשה אבות הוא (לא רק סימן, אלא גם) נתינת כח14 לבנים]. ומכיון שוידר יעקב נדר גו' בא בהמשך לויצא15 יעקב מבאר שבע גו' [כמובן גם בפשטות, שהבקשה ושבתי בשלום אל בית אבי שייכת לויצא גו'. דלהיות שיצא מבאר שבע (ובית אביו) לכן ביקש שישוב ויחזור לשם, ושחזרתו תהי' בשלום], מובן מזה, שכ"ה גם בנוגע לההוראה לכאו"א מישראל מוידר יעקב נדר גו' [ומהבקשה ושבתי בשלום אל בית אבי גו'], שזה שייך לענין ויצא גו' מבאר שבע כמו שהוא בכאו"א מישראל.

ג) ויובן זה בהקדים מ"ש בדרושי רבותינו נשיאינו16 (מיוסד על מ"ש בזהר17) עה"פ ויצא יעקב מבאר שבע גו', שיש בזה ב' פירושים, פירוש א', שבאר שבע הוא באר שבע דאברהם (שקרא למקום ההוא באר שבע כי שם נשבעו שניהם18), ופירוש ב', שבאר שבע הוא באר שבע דיצחק (שקרא אותה שבעה, ע"ש הבאר השביעית19). וכ"ה גם בפשטות, שהרי ויצא יעקב מבאר שבע הי' בזמנו של יצחק (כו"כ שנים לאחרי הסתלקות אברהם). וההפרש בין ב' הענינים הוא, דבאר שבע דאברהם הוא בינה (יסוד אימא). שהרי אברהם הוא חכמה [אלא שמתחילה נקרא אברם, אב רם, שהחכמה (אב) שבו היתה בבחי' שכל הנעלם מכל רעיון20, ואח"כ נקרא אברהם שנעשה אב המון גוים21, שהחכמה (אב) שבו נמשכה בגילוי גם למטה עד לבחי' המון גוים22], ובאר שבע דאברהם [המקום דאברהם, המקבל שלו, בחי' שרה23] הוא בינה, ונקראת באר שבע לפי שהיא המקור המשפיע


11) תניא רפי"ז. וראה בארוכה לקו"ש ח"ה ע' 240 ואילך.

12) ראה רמב"ן עה"פ לך לך יב, ו: כל מה שאירע לאבות סימן לבנים. וראה תנחומא לך לך ט. ב"ר פ"מ, ו. אוה"ת ר"פ לך לך (עב, סע"ב).

13) מכיון ש"איני מבקש לפי כחי אלא לפי כחן" (במדב"ר פי"ב, ג).

14) כמובן מהדוגמא דנביאים שברמב"ן שם. וראה אוה"ת שם (עג, א): מעשה כו' סימן לבנים שיוכלו אח"כ כו'. וראה גם ב"ר שם (הובא ברמב"ן עה"פ שם, י): צא וכבוש את הדרך לפני בניך. וראה לקו"ש ח"כ ע' 110 ובהנסמן שם בהערה 21.

15) ריש פרשתנו (כח, י).

16) ביאוה"ז לאדהאמ"צ פרשתנו יז, ד (וראה גם ביאוה"ז להצ"צ ריש פרשתנו – ע' צז). אוה"ת ריש פרשתנו (קעב, א-ב). שם (כרך ה) תתלה, א-ב.

17) ח"א ריש פרשתנו (קמז, א).

18) וירא כא, לא.

19) תולדות כו, לג. ספורנו שם (הובא באוה"ת שם קעב, א).

20) תו"א ותו"ח ר"פ לך לך. ועוד. וראה מאמרי אדהאמ"צ ויקרא ח"ב ע' תרכב. וש"נ.

21) לך לך יז, ה.

22) תו"א שם (יב, ב). תו"ח שם (פ, ד).

23) ראה ס' הליקוטים להאריז"ל פ' חיי שרה.