בס"ד. יום ו' ערב שבת קודש פ' בא, יו"ד שבט, אחרי חצות, תש"ל*

251

– סיום כתיבת ספר תורה לקבלת פני משיח צדקנו –

– שעורר בזה והותחל בכתיבתה – בפני כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו –

להבין ענין כתיבת ספר תורה, כמ"ש ברמב"ם1 שמצות עשה על כל איש ואיש2 מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו3 שנאמר4 ועתה כתבו לכם את השירה5, והמלך מצוה עליו לכתוב ספר תורה אחד לעצמו לשם המלך יתר על ספר שיהי' לו כשהוא הדיוט שנאמר6 והי' כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת וגו' והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו גו'7. והראשון שכתב ספר תורה הי' זה משה רבינו, שהוא הרעיא מהימנא של כל ישראל8, ואתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא9, וסיים אותה בערב שבת קודש, כמבואר בכ"מ10 – הנה כותב בזה כ"ק אדמו"ר הצ"צ11, שענין כתיבת ספר תורה יובן ע"פ מה שמבאר כ"ק אדמו"ר הזקן בענין ויכתוב משה, וכדלקמן.

ב) והנה כתיב12 אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים, ומדייק בזה כ"ק אדמו"ר הזקן בדרושי אלה מסעי13, שצלה"ב לשון אלה מסעי שהוא


*) יצא לאור "בסמיכות לחה"ש זמן מ"ת . . נאמר בקשר עם סיום כתיבת ספר תורה לקבלת פני משיח צדקנו, ביום ו' ערב שבת קודש פ' בא, יו"ד שבט, אחר חצות ה'תש"ל – בתור הוספה באה סקירה קצרה ע"ד ספר התורה לקבלת פני משיח צדקנו [נדפסה לקמן ע' רס ואילך]* . . ימי הגבלה, סיון ה'תשמ"ו".

1) הל' (תפילין ומזוזה ו)ס"ת פ"ז ה"א. וראה בארוכה לקו"ש חכ"ג שיחה א' לחג השבועות (ע' 17 ואילך). חכ"ד שיחה ב' לפ' וילך (ע' 207 ואילך).

2) כ"ה ברמב"ם שם. ובשו"ע יו"ד ר"ס ער "כל איש" (פעם אחת). ואכ"מ.

3) בשו"ע שם: לכתוב לו ספר תורה.

4) וילך לא, יט.

5) כן הוא ברמב"ם שם (תיבת "ועתה" ובהשמטת תיבת "הזאת"). אבל מההמשך "כלומר כתבו לכם תורה שיש בה שירה זו", משמע לכאו' שזוהי השמטת הדפוס וצ"ל גם תיבת "הזאת". ובפרט שכ"כ במנין המצות בריש ספר היד (מ"ע י"ז) "כתבו לכם את השירה הזאת", ובסהמ"צ מ"ע יח. וראה צפע"נ לרמב"ם שם.

6) שופטים יז, יח-יט.

7) רמב"ם שם ה"ב. וראה גם רמב"ם הל' מלכים פ"ג ה"א.

8) ראה תניא רפמ"ב.

9) תקו"ז תס"ט (קיד, א). וראה שם קיב, רע"א.

10) כי פטירת משה (בז' באדר) היתה במנחת שבת (זח"ב פח, סע"ב. קנו, א. טור או"ח סרצ"ב (בשם ר' שר שלום גאון)**. שו"ע אדה"ז שם ס"ה. ועוד), ועפ"ז צ"ל שסיים את כתיבת הס"ת בערב שבת קודש, ו' אדר (תוד"ה מכאן – מנחות ל, א). – נתבאר בארוכה בשיחת ש"פ פקודי, ו' אדר שני תש"ל.

11) באור התורה וילך ע' א'תנז.

12) מסעי לג, א.

13) בלקוטי תורה רד"ה אלה מסעי הב' (פח, ג). וראה גם אוה"ת מסעי שם ע' א'שנב. שם ס"ע א'שנז.

*) מאמר זה נדפס גם בקונטרס סיום והכנסת ספר תורה וכ"ק אדמו"ר שליט"א חילקו בידו הק' לכאו"א מאנשים נשים וטף באור ליום ג' כ"ח מרחשון תשנ"ב.

**) בטור שם כתב, "יש מדרשים שמוכיחים שלא מת באותה שעה" (ראה ב"ח שם ד"ה ומ"ש), אבל בשו"ע אדה"ז שם הובא שמשה מת בשבת – ולא הזכיר חולק בדבר. – שקו"ט בכל הנ"ל: שאילת יעב"ץ ח"א סל"ג. חת"ס ח"ו סכ"ט. ס' נפש חי' (להרב ראובן מרגליות) סרצ"ב. מקור חסד (להנ"ל) לס' חסידים סשנ"ו. וראה גם ס' עשרה מאמרות מאמר חיקור דין ח"ב פי"ג.